Sesja nr XXIX

UCHWAŁA Nr XXIX/257/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 27 października 2016 r. w sprawie: nadania nazw ulic w Wełtyniu

UCHWAŁA Nr XXIX/257/16
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 27 października 2016 r.


w sprawie: nadania nazw ulic w Wełtyniu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) uchwala się, co następuje

§ 1. Nadać nazwę ul. „Cicha ” drodze oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 436/5, położonej w obrębie Wełtyń, gmina Gryfino.

§ 2. Nadać nazwę ul. „Środkowa” drodze oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 436/13, położonej w obrębie Wełtyń, gmina Gryfino.

§ 3. Nadać nazwę ul. „Jeziorna” drodze oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 525/4, położonej w obrębie Wełtyń, gmina Gryfino.

§ 4. Przebieg ulic stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

U z a s a d n i e n i e

Gmina Gryfino jest właścicielem dróg oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek: 436/5, 436/13 i 525/4, położonych w obrębie Wełtyń.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren, na którym położone są nieruchomości, oznaczony jest symbolem 65 UTL-tereny elementarne przeznaczone na funkcję podstawową turystyczną w zabudowie letniskowej indywidualnej.
W obrębie tego rejonu wydziela się tereny oznaczone symbolem KUw.6, przeznaczone pod drogi dojazdowe - wewnętrzne, w tym przypadku drogi gminne, będące przedmiotem uchwały.
Położenie przedmiotowych nieruchomości jest w dużej odległości od zwartej zabudowy mieszkaniowej wsi Wełtyń.
Użytkownicy domów letniskowych zlokalizowanych przy ww. drogach zawnioskowali o nadanie dla nich numerów porządkowych, co w obecnej sytuacji nie jest możliwe. Zwrócili się zatem z wnioskiem o nadanie tym drogom nazw ulic, proponując nazwy jak w treści uchwały.
Z uwagi na to, że ww. drogi są drogami gminnymi wewnętrznymi i służą przede wszystkim jako dojazd do istniejących tam nieruchomości, odstępuje się od przeprowadzenia konsultacji społecznych.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), podejmowanie uchwał w sprawie nadania nazw ulic będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2281), należy do właściwości rady gminy.
W związku z tym przedkładam projekt uchwały.

Sporządziła:
Urszula Włodarczyk

Z up. BURMISTRZA
Z-ca BURMISTRZA
Tomasz Miler