Sesja nr XXIX

UCHWAŁA NR XXIX/262/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 27 października 2016 r. w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Gryfino na lata 2016-2025”

UCHWAŁA NR XXIX/262/16
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 27 października 2016 r.


w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Gryfino na lata 2016-2025”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz art. 9 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 9 ust. 3 i art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.  o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1440, poz. 1045, poz. 1753, poz. 1890, poz. 1893; z 2016 r. poz. 1342) uchwala się, co następuje:

§1. Przyjmuje się „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Gryfino na lata 2016-2025”, stanowiący Załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

Uzasadnienie

Obowiązek opracowania przedmiotowego „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Gryfino na lata 2016-2025”, jako dokumentu określającego ramy funkcjonowania systemu komunikacyjnego na terenie Gminy Gryfino, wynika bezpośrednio z art. 9 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1440 z późn. zm.). Zgodnie z przytoczonym przepisem, w przypadku organizowania przewozów o charakterze użyteczności publicznej tzw. „plan transportowy” opracowuje gmina, której powierzono zadanie organizacji publicznego transportu publicznego na mocy porozumienia między gminami, których obszar liczy łącznie co najmniej 80.000 mieszkańców – w zakresie linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej na danym obszarze. Gmina Gryfino, w dniu 18 września 2014 r., zawarła z Gminą Miasto Szczecin porozumienie międzygminne w sprawie powierzenia zadania polegającego na zapewnieniu lokalnego transportu zbiorowego (Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 6 października 2014 r. poz. 3691), na podstawie którego Gmina Gryfino przejęła organizację trzech linii komunikacyjnych łączących Szczecin  z terenem Gminy Gryfino.
Projekt planu, zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy, został uzgodniony z Prezydentem Miasta Szczecin  w zakresie linii komunikacyjnych przebiegających na obszarze Gminy Miasto Szczecin, a także, w oparciu o art. 46 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) – z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska  w Szczecinie oraz Zachodniopomorskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym  w Szczecinie w zakresie uznania opracowania za projekt niewyznaczający ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i w związku z tym – niewymagający przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, po uchwaleniu plan transportowy staje się aktem prawa miejscowego.

Sporządził:
Mariusz Tarka