Sesja nr XXIX

UCHWAŁA NR XXIX/263/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ustanowienia uprawnień pasażerów do pozaustawowych ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej, ustalenia cen za usługi przewozowe oraz określenia sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i manipulacyjnych w organizowanych przez Gminę Gryfino przewozach pasażerskich na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej

UCHWAŁA NR XXIX/263/16
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 27 października 2016 r.


w sprawie ustanowienia uprawnień pasażerów do pozaustawowych ulgowych przejazdów  środkami komunikacji miejskiej, ustalenia cen za usługi przewozowe oraz określenia sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i manipulacyjnych w organizowanych przez Gminę Gryfino przewozach pasażerskich na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r.  poz. 573; poz. 960) oraz art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 915) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się uprawnienia pasażerów do pozaustawowych ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w organizowanych przez Gminę Gryfino przewozach pasażerskich na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej, stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wysokość cen biletów i opłat za przewóz rzeczy, obowiązujących w środkach komunikacji miejskiej w organizowanych przez Gminę Gryfino przewozach pasażerskich na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej.

  1. Wykaz cen biletów jednorazowych w komunikacji, o której mowa w ust. 1, stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.
  2. Wykaz cen biletów miesięcznych w komunikacji, o której mowa w ust. 1, stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały.
  3. Wykaz cen biletów okresowych w komunikacji, o której mowa w ust. 1, stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej Uchwały.
  4. Wykaz opłat za przewóz rzeczy w komunikacji, o której mowa w ust. 1, stanowi Załącznik nr 5 do niniejszej Uchwały.

§3. Określa się sposób ustalania wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej, pobieranych w przypadku:

  1. braku odpowiedniego dokumentu przewozu;
  2. braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu;
  3. niezapłacenia należności za zabrane ze sobą do środka przewozu rzeczy lub zwierzęta albo naruszenia przepisów o ich przewozie;
  4. spowodowania, bez uzasadnionej przyczyny, zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu, zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 5. Traci moc uchwała nr LII/434/14 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 września 2014 r. w sprawie ustanowienia uprawnień pasażerów do pozaustawowych ulgowych przejazdów środkami komunikacji autobusowej, ustalenia cen za usługi przewozowe oraz określenia sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i manipulacyjnych w organizowanych przez Gminę Gryfino gminnych przewozach pasażerskich na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie 1 stycznia 2017 r.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

Uzasadnienie

Przedmiotowa uchwała jest wynikiem zmiany kwalifikacji przewozów organizowanych przez Gminę Gryfino. Zgodnie z aktualną wykładnią pojęć z zakresu publicznego transportu zbiorowego, gminy miejsko-wiejskie są organizatorami komunikacji miejskiej. Wprowadzenie nowych uwarunkowań do systemu komunikacyjnego Gminy wymaga zweryfikowania dotychczasowych uprawnień pasażerów do korzystania z ulgowych przejazdów w środkach komunikacyjnych i dostosowania ich do charakteru komunikacji miejskiej. Głównym efektem wspomnianego procesu jest wprowadzenie w obrębie ustanowionych przez Gminę pozaustawowych uprawnień do korzystania z ulgowych przejazdów jednolitej ulgi w wysokości 50% w odniesieniu do określonych grup pasażerów. Stawka ta jest tożsama z wysokością ulgi w przypadku innych uprawnień do ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej, określonych przepisami prawa powszechnego.
Poza uprawnieniami do ulgowych przejazdów środkami komunikacji organizowanej przez Gminę Gryfino, przedmiotowa uchwała ustala również ceny biletów jednorazowych, miesięcznych i okresowych, a także opłaty za przewóz rzeczy w komunikacji autobusowej na wszystkich liniach organizowanych przez Gminę Gryfino. Wprowadza również sposób ustalania wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej, naliczanych przez operatora, który będzie obsługiwać gminny system komunikacyjny.

Sporządził:
Mariusz Tarka