Sesja nr XXX

UCHWAŁA NR XXX/278/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia ”Regulaminu korzystania z placów zabaw znajdujących się na terenie Gminy Gryfino w miejscowościach określonych w uchwale”

UCHWAŁA NR XXX/278/16
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 24 listopada 2016 r.


w sprawie wprowadzenia” Regulaminu korzystania z placów zabaw znajdujących się na terenie Gminy Gryfino w miejscowościach określonych w uchwale”

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się „Regulamin korzystania z placów zabaw znajdujących się na terenie Gminy Gryfino w miejscowościach określonych w uchwale”:

 1. Placem zabaw zarządza Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie.

 2. Place zabaw pełnią funkcje rekreacyjno-wypoczynkowe.

 3. Na placu zabaw zabrania się:

  1. niszczenia elementów urządzeń służących do zabawy, sportu oraz wszelkich innych elementów małej architektury;

  2. przebywania dzieci do lat 10 bez opieki osób dorosłych;

  3. jazdy i parkowania pojazdów silnikowych z wyjątkiem służb komunalnych, Straży Miejskiej oraz pojazdów uprzywilejowanych;

  4. palenia ognisk;

  5. zaśmiecania terenu;

  6. spożywania napojów alkoholowych i przebywania w stanie nietrzeźwym;

  7. palenia tytoniu oraz używania środków psychoaktywnych;

  8. wprowadzania zwierząt;

  9. jazdy na rowerze, rolkach, wrotkach;

  10. korzystania z urządzeń niezgodnie z przeznaczeniem;

  11. postępowania zagrażającego innym użytkownikom, w tym korzystania jednocześnie przez wielu użytkowników z tego samego urządzenia w tym samym czasie, jeżeli urządzenie przeznaczone jest do korzystania przez jedną osobę bądź w odpowiedniej kolejności;

  12. wnoszenia i pozostawiania na terenie placu zabaw przedmiotów niebezpiecznych bądź takich, które stanowią przeszkodę dla innych użytkowników placu;

  13. korzystania z urządzeń znajdujących się na placu zabaw przez osoby powyżej 15 roku życia.

 4. Każda osoba znajdująca się na terenie placu zabaw zobowiązana jest stosować się do niniejszego regulaminu.

§ 2. Regulamin, o którym mowa w § 1, będzie podany do wiadomości publicznej poprzez opublikowanie na tablicach usytuowanych na terenach placów zabaw.

§ 3. Wykaz placów zabaw, na których obowiązuje Regulamin określa Załącznik do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XVI/144/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 listopada 2007 r.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Tomasz Namieciński

 

Uzasadnienie

W związku z potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom korzystającym z placów zabaw, a także potrzebą skutecznej ochrony przed dewastacją znajdujących się tam urządzeń niezbędne staje się uregulowanie zasad korzystania z tychże placów. Postanawia się wprowadzić „Regulamin korzystania z placów zabaw znajdujących się na terenie Gminy Gryfino w miejscowościach określonych w uchwale”. Regulamin zawiera zasady i tryb korzystania z przedmiotowych urządzeń zabawowych oraz określa normy i zasady zachowania się na placach zabaw. Ułatwia jednocześnie służbom porządkowym właściwe reagowanie na zachowania niepożądane.

Sporządził:
Daniel Cieślak