Sesja nr XXXI

UCHWAŁA NR XXXI/292/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Gryfino - sołectwom

UCHWAŁA NR XXXI/292/16
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 22 grudnia 2016 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Gryfino - sołectwom

Na podstawie art. 35 ust. 1 i art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Statucie sołectwa Gardno, stanowiącym Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXI/294/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Gryfino - sołectwom (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 43, poz. 802), zmienionym uchwałą Nr IX/73/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 czerwca 2011 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 94 poz. 1695) wprowadza się zmiany:

  1. w § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
    „1. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczo-doradczy i składa się z 3-7 osób.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

UZASADNIENIE

Z inicjatywą dokonania zmiany statutu sołectwa Gminy Gryfino wystąpił sołtys sołectwa Gardno proponując rozszerzenie maksymalnego składu Rady Sołeckiej do 7 osób.
Paragraf 15 ust. 1 obowiązującego statutu sołectwa brzmi:
„ § 15. ust. 1 Rada Sołecka ma charakter opiniodawczo-doradczy i składa się z 3-5 osób.”
Z informacji przekazanych przez sołtysa sołectwa Gardno we wniosku o zmianę statutu wynika, że nie zawsze wszyscy członkowie Rady Sołeckiej mogą włączyć się w prace na rzecz sołectwa oraz uczestniczyć w zebraniach Rady Sołeckiej. Rozszerzenie maksymalnego składu Rady Sołeckiej do 7 osób umożliwi sprawniejszą realizację działań podejmowanych na rzecz sołectwa i jego mieszkańców.
Zgodnie z treścią art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) realizacja tego wniosku wymagała przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Gardno. W tym celu Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino działając na podstawie Regulaminu w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLIX/408/14 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 8 sierpnia 2014 r. wydał Zarządzenie Nr 0050.135.2016 z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Gardno w celu wyrażenia opinii o projekcie zmian w statucie sołectwa Gardno.
Konsultacje przeprowadzone zostały w formie spotkania konsultacyjnego na zebraniu wiejskim w dniu 25 listopada 2016 r. o godz. 18.00 w Zespole Szkół w Gardnie. Informacja o spotkaniu konsultacyjnym podana została do publicznej wiadomości w terminie i formie zgodnej z Regulaminem w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych.
Wszystkie osoby obecne na zebraniu zaopiniowały pozytywnie proponowaną zmianę statutu.

Sporządziła:
Izabela Buckowska