Rok 2017 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.54.2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami, dotyczących zmiany granic administracyjnych miasta Gryfina

ZARZĄDZENIE NR 0050.54.2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 26 kwietnia 2017 roku


w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami, dotyczących zmiany granic administracyjnych miasta Gryfina

Na podstawie art. 4b ust. 1 oraz art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016r., poz. 446, poz. 1579, poz. 1948) oraz uchwały Nr XXXV/317/17 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych miasta Gryfina i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami i uchwały Nr XLIX/408/14 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 8 sierpnia 2014 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2014 roku, poz. 3457) - zarządza się, co następuje:

§ 1. Postanawiam przeprowadzić konsultacje społeczne, w celu uzyskania opinii mieszkańców miasta i gminy Gryfino w przedmiocie proponowanych zmian granic administracyjnych miasta Gryfina, polegających na włączeniu w granice miasta części przyległych obrębów wiejskich o łącznej powierzchni 222,5230 ha, w tym:

 1. z obrębu ewidencyjnego Wełtyń II włączyć do obrębu GRYFINO 2 obszar o powierzchni 20,0977 ha, oznaczony na załączniku graficznym literą A;
 2. z obrębu ewidencyjnego Wełtyń II włączyć do obrębu GRYFINO 4 obszar o powierzchni 116,9906 ha, oznaczony na załączniku graficznym literą B;
 3. z obrębu ewidencyjnego Żórawie włączyć do obrębu GRYFINO 4 obszar o powierzchni 43,6064 ha, oznaczony na załączniku graficznym literą C;
 4. z obrębu ewidencyjnego Pniewo włączyć do obrębu GRYFINO 5 obszar o powierzchni 41,8283 ha, oznaczony na załączniku graficznym literą D.

§ 2. Propozycje zmiany granic administracyjnych miasta Gryfina przedstawione w formie graficznej na mapach, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie:

 1. bezpośredniego spotkania z mieszkańcami miasta Gryfina, sołectwa Żórawie i sołectwa Pniewo z wykorzystaniem ankiety konsultacyjnej, stanowiącej załącznik nr 7 do uchwały Nr XXXV/317/17 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych miasta Gryfina i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami;
 2. badania opinii mieszkańców poprzez ogłoszenie proponowanych zmian granic miasta Gryfina w lokalnej prasie oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie www.gryfino.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie przy ul. 1 Maja 16, na tablicach ogłoszeń w miejscowości Żórawie i Pniewo, jak również przyjmowania pisemnych opinii z wykorzystaniem ankiet konsultacyjnych.
 3. Uprawnieni do udziału w konsultacjach są mieszkańcy miasta Gryfina oraz sołectwa Żórawie i sołectwa Pniewo, posiadający w czasie przeprowadzenia konsultacji czynne prawo wyborcze.
 4. Ustanawia się stałe punkty, w których będą udostępniane ankiety konsultacyjne w godzinach pracy urzędów i instytucji;
  • w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16,
  • w Wydziale Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta i Gminy, pok. 21 (I piętro),
  • w Bibliotece Publicznej w Gryfinie, ul. Kościelna 24,
  • w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, ul. Sprzymierzonych 4,
  • u sołtysów sołectwa Żórawie i sołectwa Pniewo,
  • na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta i Gminy Gryfino,
  • w Centrum Informacji Turystycznej , ul. Nadodrzańska 1.
 5. Wypełnione ankiety konsultacyjne wszyscy uprawnieni do udziału w konsultacjach mogą składać bezpośrednio u osób udostępniających ankiety w miejscach wymienionych w punkcie 4, § 3 niniejszego zarządzenia, bądź przesłać pocztą elektroniczną na adres Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie www.gryfino.pl.

§ 4. Ustala się rozpoczęcie konsultacji na dzień 4 maja 2017 roku, a ich zakończenie na dzień 2 czerwca 2017 roku.

 1. Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami miasta Gryfina, sołectwa Żórawie i sołectwa Pniewo odbędą się w następujących terminach:
  1. dla mieszkańców miasta Gryfina spotkanie odbędzie w dniu 15 maja 2017 roku, o godzinie 17oo, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w sali nr 34 (I piętro);
  2. dla mieszkańców sołectwa Żórawie spotkanie odbędzie się w dniu 17 maja 2017 roku o godzinie 17oo, na placu pod wiatą;
  3. dla mieszkańców sołectwa Pniewo spotkanie odbędzie się w dniu 18 maja 2017 roku o godzinie 17oo, w Motelu Saga .
 2. Uwagi i opinie w przedmiocie proponowanych zmian granic miasta Gryfina, będzie można zgłaszać podczas zebrania w formie ustnej do protokołu, bądź w formie pisemnej, które należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta i Gminy lub drogą e-mailową na adres Urzędu Miasta i Gminy Gryfino www.gryfino.pl.

§ 5. Wyniki konsultacji w formie protokołu zostaną ogłoszone w terminie 7 dni  od daty zakończenia procesu zbierania opinii:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Gryfino,
 2. na stronach internetowych Gminy Gryfino,
 3. na urzędowych tablicach ogłoszeń,
 4. w prasie lokalnej,
 5. na tablicach ogłoszeń w sołectwach Żórawie i Pniewo.

§ 6. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz umieszczeniu na stronie internetowej BIP UMiG Gryfino.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie:

Uchwałą Nr XXXV/317/17 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 marca 2017 roku, Gmina Gryfino przystąpiła do procedury zmiany granic administracyjnych miasta Gryfina i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami. Zgodnie z art. 4 ust. 1 i art. 4b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016r., poz. 1579, poz. 1948), zmiany granic w drodze rozporządzenia dokonuje Rada Ministrów na wniosek rady gminy, poprzedzony przeprowadzeniem konsultacji z mieszkańcami.
Celem konsultacji jest poznanie opinii i uwag mieszkańców Gminy Gryfino w sprawie proponowanych zmian granic miasta Gryfina, w sposób przedstawiony w § 1 niniejszego zarządzenia oraz na załącznikach graficznych.
Konsultacje przeprowadzone zostaną na obszarze miasta Gryfina oraz sołectwa Żórawie i sołectwa Pniewo, zgodnie z zasadami zawartymi w Uchwale XLIX/408/14 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 8 sierpnia 2014 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych.
Obręb ewidencyjny Wełtyń II objęty proponowanymi zmianami nie stanowi jednostki pomocniczej gminy i nie jest sołectwem (jest to obszar niezamieszkały).
Konsultacje społeczne są jednym z podstawowych elementów procedury zmiany granic administracyjnych miasta Gryfina, określonych w ustawie z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym i ich przeprowadzenie jest obowiązkowe.

Sporządziła:
Barbara Bara