Rok 2017 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.51.2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie

ZARZĄDZENIE Nr 120.51.2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 16 czerwca 2017 r.


w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255, z 2017 r. poz. 962) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Regulaminie pracy stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 120.21.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, zmienionego zarządzeniem Nr 120.48.2017 z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie wprowadza się zmianę:

  1. § 7 otrzymuje brzmienie:

„Siedziba pracodawcy mieści się w Gryfinie przy ul. 1 Maja 16 i przy ul. Parkowej 3”.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od podania go do wiadomości pracownikom w sposób przyjęty u pracodawcy.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE
Wprowadzenie zmiany podyktowane jest zmianą siedziby Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

Sporządziła:
Małgorzata Ważyńska-Piaskowska.