Rok 2017 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.48.2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie

ZARZĄDZENIE Nr 120.48.2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 1 czerwca 2017 r.


w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255, z 2017 r. poz. 962), w związku z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Regulaminie pracy, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 120.21.2017 r. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy w Urzędzie Miasta i Gminy wprowadza się zmiany:

  1. w § 35 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „4) Pracownicy zarządzający zakładem pracy w imieniu pracodawcy oraz wykonujący pracę przypadającą w niedziele, święta lub w dni wolne od pracy wynikające z pięciodniowego tygodnia pracy rozliczają czas pracy wykonywanej w tych dniach zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 8a do regulaminu”.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od podania go do wiadomości pracownikom w sposób przyjęty u pracodawcy.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE
Wprowadzenie zmiany podyktowane jest potrzebą uregulowania kwestii dotyczącej świadczenia pracy w niedziele, święta lub w dni wolne od pracy wynikające z pięciodniowego tygodnia pracy przez pracowników zarządzających zakładem pracy w imieniu pracodawcy.

Sporządziła:
Małgorzata Ważyńska-Piaskowska