Sesja nr XXXII

UCHWAŁA NR XXXII/301/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/233/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu w Gryfinie

UCHWAŁA NR XXXII/301/17
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 26 stycznia 2017 r.  


w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/233/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia  25 sierpnia 2016 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu w Gryfinie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446, poz. 1579 ) i art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r.  o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157) i uchwala się, co następuje:

§ 1. W statucie Żłobka Miejskiego w Gryfinie stanowiącym załącznik do uchwały  nr XXVI/233/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu w Gryfinie w rozdziale V § 16 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 16. 4. Opłata stała za pobyt dziecka w Żłobku winna być wniesiona do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

Uzasadnienie

Z dniem 01 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 września 2016 r.  o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia w Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1454) w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej  z 29 września 2015 r. 
W związku z powyższym należy dokonać zmian w zasadach płatności i rozliczenia opłaty stałej za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim w Gryfinie.

Sporządziła:
Marta Karpicka