Sesja nr XXXII

UCHWAŁA NR XXXII/303/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXIII/198/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie” i nadania jej statutu

UCHWAŁA NR XXXII/303/17
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 26 stycznia 2017 r.


w sprawie: zmiany uchwały nr XXIII/198/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie” i nadania jej statutu

Na podstawie art. 9 ust. 1, art. 10b ust 2, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646; z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877; z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150 oraz z 2016 r. poz.195, 1257,1454) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Wykazie jednostek budżetowych obsługiwanych przez Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie, stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIII/198/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie” i nadania jej statutu (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2016 r. poz. 2431) dodaje się punkt:

       „17. Żłobek Miejski w Gryfinie 74-100 GRYFINO, ul. Łokietka 10”.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

UZASADNIENIE

Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie jest wyspecjalizowaną strukturą i nowym rozwiązaniem, które systematyzuje i ujednolica procesy pracy jednostek organizacyjnych gminy, dając nową jakość pracy w sektorze publicznym. CUW to tzw. jednostka obsługująca i nowe centrum kompetencyjne w strukturach samorządu terytorialnego. CUW zostało powołane w oparciu o ustawę z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw a także w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Tworzenie CUW w polskich samorządach wynika z przesłanek ekonomicznych oraz z potrzeby podniesienia jakości usług na rzecz mieszkańców. Zdjęcie niektórych obowiązków administracyjnych z zarządzających jednostkami organizacyjnymi - pozwoli im się skoncentrować na działalności merytorycznej. Centra Usług Wspólnych m.in. mogą zatrudniać specjalistów wysokiej klasy, na co nie mogą sobie pozwolić np. pojedyncze jednostki organizacyjne gminy. Dzięki CUW można ograniczać koszty działalności gminy.
Zakres obsługi wspólnej obejmuje : administrację , finanse, księgowość i kadry. Nie obejmuje kompetencji zarządczych kierowników jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych do dysponowania środkami publicznymi oraz zaciągania zobowiązań, a także sporządzania i zatwierdzania planu finansowego oraz przeniesień wydatków w tym planie. Dnia 25 maja 2016r. Rada Miejska w Gryfinie podjęła uchwałę nr XXIII/198/16 ws. utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie” i nadania jej statutu. CUW rozpoczęło pracę dnia 1 lipca 2016r. W załączniku nr 1 do w/w uchwały zawarty jest enumeratywny wykaz jednostek obsługiwanych przez Centrum Usług Wspólnych.
Liczba jednostek obsługiwanych zwiększyła się w związku z uruchomieniem kolejnej jednostki organizacyjnej gminy – jednostki budżetowej pn. Żłobek Miejskiego przy ul. Łokietka 10 w Gryfinie. Zachodzi zatem potrzeba zaktualizowania załącznika do uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie.
Nowelizacja uchwały podejmowana jest w takim samym trybie, jak tryb jej uchwalenia.