Sesja nr XXXII

UCHWAŁA NR XXXII/302/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów na terenie miasta i gminy Gryfino

UCHWAŁA NR XXXII/302/17
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 26 stycznia 2017r.


w sprawie określenia stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów na terenie miasta  i gminy Gryfino.

Na podstawie art. 85 ust. 4a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016r. poz. 2134; z 2015r. poz. 1936; z 2016r. poz. 2249, poz. 2260) uchwala się, co następuje:

§1. Określa się stawki opłat za usunięcie drzew lub krzewów na terenie miasta i gminy Gryfino, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

Uzasadnienie

W art. 85 ust. 4a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016r. poz. 2134; z 2015r. poz. 1936; z 2016r. poz. 2249, poz. 2260) ustawodawca upoważnił radę gminy, do określenia w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wysokości stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów jednolicie dla wszystkich drzew lub krzewów albo różnicując je ze względu na:
1) rodzaj lub gatunek drzew lub krzewów;
2) obwód pnia drzewa lub powierzchnię krzewu albo krzewów rosnących w skupisku.
Ponadto ustawodawca określił, iż stawki opłat za usuwanie drzew nie mogą przekraczać 500 zł., a stawki opłat za usuwanie krzewów nie mogą przekraczać 200 zł.
Zgodnie z art. 85 ust. 1 przedmiotowej ustawy opłatę za usunięcie drzewa ustala się mnożąc liczbę cm obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm i stawkę opłaty.
W przypadku usuwania krzewu, zgodnie z art. 85 ust. 3 przedmiotowej ustawy, opłatę ustala się mnożąc liczbę metrów kwadratowych powierzchni gruntu pokrytej usuwanymi krzewami i stawkę opłaty.
W przypadku, gdy rada gminy nie określi zgodnie z art. 85 ust. 4a wysokości stawek opłat, do ustalenia opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu stosuje się maksymalne stawki, czyli 500 zł za cm obwodu i 200 zł za m2 powierzchni krzewu.
Biorąc pod uwagę powyższe regulacje prawne zasadnym jest określenie stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów na terenie miasta i gminy Gryfino.
Załączone do uchwały stawki opłat za usunięcie drzew lub krzewów ustalono według zróżnicowania, co do rodzaju lub gatunku drzew lub krzewów oraz obwodu pnia drzewa lub powierzchni krzewu. Zachowując warunek ustawowy wynikający z art. 85 ust. 5 i 6 ustawy o ochronie przyrody stanowiący, iż stawki opłat za usuwanie drzew nie mogą przekraczać 500 zł., a stawki opłat za usuwanie krzewów nie mogą przekraczać 200 zł.
Formę i układ załącznika do niniejszej uchwały sporządzono zgodnie z układem zawartym w obowiązującym do grudnia 2016r. Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie opłat za usunięcie drzew i krzewów (Dz. U. z 2016r. poz. 1354).

Sporządziła:
Janina Major