Sesja nr XXXIII

UCHWAŁA Nr XXXIII/315/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2017 rok

UCHWAŁA Nr XXXIII/315/17
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 23 lutego 2017 r.
 

w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579), uchwala się co następuje:

§  1. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 1.185.017 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 1.185.017
758    

Różne rozliczenia

1.185.017
75814   Różne rozliczenia finansowe 1.185.017
4430 Różne opłaty i składki 187.245
4580 Pozostałe odsetki 997.772

OGÓŁEM

1.185.017

§  2. Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2  pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 1.185.017 zł,

§  3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.  

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

UZASADNIENIE

Zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych w celu zabezpieczenia środków na:

  1. Zwrot odsetek w kwocie 997.772,00 zł związanych z prawomocną decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości na 2003 rok, która stała się ostateczna w dniu 27.12.2016 r. Zwrot należności głównej z tytułu nadpłaconego podatku od nieruchomości za 2003 r. w kwocie 1.011.742,00 zł nastąpił w 2016 r.,
  2. Zwrot należności głównej w kwocie 187.245,00 zł w związku ze złożoną korektą deklaracji podatku od nieruchomości za rok 2016, dotyczącej wcześniejszego zadeklarowania przez podatnika do opodatkowania linii światłowodowej w części nieprzebiegającej przez teren gminy Gryfino.

W związku z powyższym zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków,  o których mowa w art. 217 ust.2  pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz plan wydatków  o kwotę 1.185.017 zł.

Zatwierdziła:
Beata Blejsz

Sprawdziła:
Milena Świeboda

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz