Sesja nr XXXVIII

UCHWAŁA Nr XXXVIII/356/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany nazwy urzędowej ulicy w Gryfinie

UCHWAŁA Nr XXXVIII/356/17
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 czerwca 2017 r.


w sprawie: zmiany nazwy urzędowej ulicy w Gryfinie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) w związku z art. 6 ust.1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 744) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się nazwę urzędową ulicy „9 Maja”, oznaczonej numerami działek 2/1 i 2/2, położonej w obrębie ewidencyjnym 4 m. Gryfino, na nazwę ulica „9 Maja”, której położenie i przebieg określa załącznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

U z a s a d n i e n i e

Ustawą z dnia 1 czerwca 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, samorządy zostały zobligowane do zmiany nazw ulic odwołujących się do osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących represyjny, autorytarny i niesuwerenny system władzy w Polsce latach 1944-1989. W wykazie przeznaczonych do zmiany ulic, sporządzonym przez Instytut Pamięci Narodowej figuruje nazwa „9 Maja” 1945 r. symbolizująca Dzień Zwycięstwa na Niemcami obchodzony w Związku Sowieckim oraz krajach bloku wschodniego w tym w Polsce.
W związku z powyższym nazwę ulicy „ 9 Maja” upamiętniającą wydarzenia z 1945 r. zmienia się na nazwę „9 Maja”, która ma na celu upamiętnienie święta europejskich państw zwanego Dniem Europy.
Jest to święto obchodzone oficjalnie w dniu 9 maja we wszystkich krajach Unii Europejskiej na pamiątkę ogłoszenia Planu Schumana, dotyczącego utworzenia organizacji, mającej na celu krzewienie idei integracji europejskiej w kwestiach gospodarczych.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), podejmowanie uchwał w sprawie nadania nazw ulic będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 ze zm.), należy do właściwości rady gminy.
W związku z tym przedkładam projekt uchwały.

Sporządziła:
Urszula Włodarczyk

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino
Mieczysław Sawaryn