Sesja nr XXXVIII

UCHWAŁA NR XXXVIII/363/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Gryfino

UCHWAŁA NR XXXVIII/363/17
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 czerwca 2017 r.


w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Gryfino

Na podstawie art. 7 ust 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935), art. 14 ust. 5 pkt 1 lit. a oraz pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, poz. 1954, poz. 1985, poz. 2169; Dz. U. z 2017 r. poz. 60) uchwala się co następuje:

§ 1. Ilekroć w uchwale mówi się o:

  1. rodzicu - należy przez to rozumieć opiekuna prawnego,
  2. rodzinie - należy przez to rozumieć osoby prowadzące wspólne gospodarstwo domowe,
  3. podstawie programowej – należy przez to rozumieć podstawę programową wychowania przedszkolnego określoną w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U.  z 2012 r., poz. 977; z 2014 r. poz. 803; z 2016 r. poz. 895),

§ 2. Świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Gryfino w zakresie realizacji programu wychowania przedszkolnego, obejmującego podstawę programową wychowania przedszkolnego, o której mowa w odrębnych przepisach, realizowane są bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie w czasie określonym w statucie przedszkola.

§ 3.1. Za świadczenia udzielane przez przedszkola, wykraczające poza realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku do lat 5 pobierane są opłaty. W czasie, w którym nie jest realizowana podstawa programowa wychowania przedszkolnego, realizowane są zadania opiekuńcze, wychowawcze i edukacyjne, a w szczególności:
1) działania opiekuńcze dostosowane do wieku, potrzeb i możliwości dziecka, zapewniające mu bezpieczne funkcjonowanie podczas zajęć w przedszkolu i poza przedszkolem:
a) przygotowywanie miejsca zabaw, wypoczynku i snu dziecka,
b) nadzór nauczyciela i pracownika obsługi nad wypoczywającymi dziećmi,
c) nadzór nauczyciela nad dzieckiem w trakcie jego samodzielnych, indywidualnych i grupowych zabaw w pomieszczeniach przedszkola i na zewnątrz;
2) działania przygotowujące dzieci do udziału w przedszkolnych oraz środowiskowych konkursach, imprezach artystycznych i okolicznościowych;
3) zajęcia umożliwiające realizację programów autorskich i innowacji poszerzających podstawę programową;
4) gry i zabawy dostosowane do wieku i możliwości dziecka,
5) edukacja przedszkolna wykraczająca poza podstawę programową wychowania przedszkolnego.
2. Ustala się opłatę za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń opiekuńczo wychowawczych, o których mowa w ust. 1, udzielanych w czasie godzin pracy przedszkola, w wysokości 1,00 zł.
3. Na dziecko, którego rodzeństwo w wieku do lat 5 uczęszcza do oddziału przedszkolnego w tym samym lub innym przedszkolu publicznym, do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub do żłobka prowadzonych przez Gminę Gryfino, przysługuje 20 % zniżki w opłacie o której mowa w ust 2.
4. Z wnioskiem o możliwość skorzystania ze zniżki, o której mowa w ust. 3 występuje rodzic do dyrektora przedszkola, do którego dziecko uczęszcza.
5. Dyrektor przedszkola, w przypadku dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności, na wniosek rodzica może zwolnić z opłat o których mowa w ust. 2.

§ 4. Opłaty, o których mowa w § 3 ust. 2 nie obejmują kosztów wyżywienia.

§ 5. Traci moc uchwała nr VIII/61/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne oraz oddziały żłobkowe w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie dnia 1 września 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

UZASADNIENIE

Podjęcie proponowanej uchwały wiąże się z wejściem w życie uchwały  nr XXXVI/344/17 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gryfino. Niniejsza uchwała uwzględnia 20% zniżki dla dziecka, którego rodzeństwo w wieku do lat 5 uczęszcza do oddziału przedszkolnego w tym samym lub innym przedszkolu publicznym, do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub do żłobka prowadzonych przez Gminę Gryfino.
W celu ujednolicenia przepisów prawa miejscowego dot. opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Gryfino proponuje się podjęcie niniejszej uchwały.

Sporządziła:
Marta Karpicka