Uznanie orzeczenia o zmianie imienia i /lub nazwiska dokonanego przez obywatela polskiego przed organami obcego państwa

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

USC.SO V/8F

21.02.2024r.

UZNANIE ORZECZENIA O ZMIANIE IMIENIA I /LUB NAZWISKA  DOKONANEGO PRZEZ
OBYWATELA POLSKIEGO  PRZED ORGANAMI OBCEGO PAŃSTWA

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. prawo o aktach stanu cywilnego (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1378 ze zm.)
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2111 ze zm.)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o uznanie orzeczenia o zmianie imienia i/lub nazwiska dokonanego przez obywatela polskiego przed organami obcego państwa i o wpisanie na jego podstawie wzmianki dodatkowej w akcie urodzenia i/lub małżeństwa sporządzonym w Urzędzie Stanu Cywilnego w Gryfinie (druk wniosku stanowi załącznik do niniejszej procedury  lub ).
 2. Załączniki - (zgodnie z art. 1147 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego):
  • urzędowy odpis orzeczenia o zmianie imienia i/lub nazwiska dokonanego przez obywatela polskiego przed organami obcego państwa, który spełnia warunki niezbędne do ustalenia jego autentyczności (oryginał);
  • dokument stwierdzający, że orzeczenie jest prawomocne, chyba że prawomocność orzeczenia wynika z jego treści;
  • urzędowe tłumaczenie ww. dokumentów na język polski (oryginał);

W przypadku braku tych dokumentów zmianę imienia i/lub nazwiska będzie można dokonać w oparciu o ustawę o zmianie imienia i nazwiska.

II. OPŁATY:
Opłata skarbowa za wpisanie wzmianki dodatkowej do aktu urodzenia i/lub małżeństwa o zmianie imienia i/lub nazwiska dokonanego przez obywatela polskiego przed organami obcego państwa - 11,00 zł.

 1. Opłata skarbowa za pełnomocnictwo - 17,00 zł (za wyjątkiem wstępnych, zstępnych lub rodzeństwa).

„Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie: Bank Pekao S.A. Oddział w Gryfinie nr 92 1240 2092 9600 5055 5555 5555.
lub w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, bezgotówkowo przy wykorzystaniu terminali płatniczych obsługiwanych przez pracowników Urzędu lub w samoobsługowym opłatomacie znajdującym się na parterze budynku urzędu.”
Oryginał dowodu wpłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Niezwłocznie, a w sprawach wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego nie później niż w ciągu miesiąca.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego
(symbol USC.SO), pokój nr 1 i nr 3, tel. 91-416-20-11 wew. 201, 203.
e-mail USC usc@gryfino.pl

V. FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Wpisanie wzmianki dodatkowej w akcie urodzenia i/lub małżeństwa.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
W razie odmowy dokonania czynności kierownik urzędu stanu cywilnego zawiadamia wnioskodawcę pisemnie o przyczynach odmowy, informując o prawie wystąpienia w trybie art. 1148 Kodeksu postępowania cywilnego do sądu powszechnego (Sądu Okręgowego) o rozstrzygnięcie, czy orzeczenie organu państwa obcego podlega albo nie podlega uznaniu.

VII. INFORMACJE DODATKOWE:

 1. Zgodnie z art. 1146 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, orzeczenie nie podlega uznaniu, jeżeli:
  1. nie jest prawomocne w państwie, w którym zostało wydane;
  2. zapadło w sprawie należącej do wyłącznej jurysdykcji sądów polskich;
  3. pozwanemu, który nie wdał się w spór co do istoty sprawy, nie doręczono należycie  i w czasie umożliwiającym podjęcie obrony pisma wszczynającego postępowanie;
  4. strona w toku postępowania była pozbawiona możności obrony;
  5. sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami zawisła w Rzeczypospolitej Polskiej wcześniej niż przed sądem państwa obcego;
  6. jest sprzeczne z wcześniej wydanym prawomocnym orzeczeniem sądu polskiego albo wcześniej wydanym prawomocnym orzeczeniem sądu państwa obcego, spełniającym przesłanki jego uznania w Rzeczypospolitej Polskiej, zapadłymi w sprawie o to samo roszczenie między tymi samymi stronami;
  7. uznanie byłoby sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej (klauzula porządku publicznego).
 2. 2. Wniosek o uznanie orzeczenia o zmianie imienia i/lub nazwiska dokonanego przez obywatela polskiego przed organami obcego państwa wraz załącznikami można składać:
  • osobiście,
  • za pośrednictwem osób przebywających w Polsce (w tym przypadku, należy dodatkowo przedłożyć pisemne lub w formie dokumentu elektronicznego pełnomocnictwo do załatwienia niniejszej sprawy - wzór pisemnego pełnomocnictwa stanowi załącznik do niniejszej procedury  lub ).
   Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione za pomocą mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
   Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie; z kolei, jeżeli odpis pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie zostały sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, ich uwierzytelnienia dokonuje się przy użyciu mechanizmów określonych w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
  • poprzez przesłanie dokumentów bezpośrednio do Urzędu Stanu Cywilnego
   Zgodnie z art. 31 ustawy prawo o aktach stanu cywilnego dokumenty w języku obcym przedkłada się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonanym przez:
   1. tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości;
   2. tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG);
   3. konsula
    Za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się również:
    1.  dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula;
    2. dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez konsula na język polski

     W przypadku braku tłumacza przysięgłego języka obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokument zagraniczny może zostać przetłumaczony przez konsula lub uprawnionego pracownika przedstawiciela przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Stosuje się do orzeczeń wydanych po 1 lipca 2009 roku.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)