Rok 2019 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.35.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie

ZARZĄDZENIE NR 120.35.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 26 czerwca 2019 r.


w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255, z 2017 r. poz. 962) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Regulaminie pracy stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 120.21.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, zmienionego zarządzeniami Nr 120.48.2017 z dnia 1 czerwca 2017 r. i Nr 120.51.2017 z dnia 16 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie wprowadza się zmiany:

  1. § 25 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Czas pracy pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym. Okres rozliczeniowy rozpoczyna się z dniem 1 stycznia każdego roku i pokrywa się z kwartałami roku kalendarzowego.”

  1. § 27 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie świadczą pracę według następującego rozkładu czasu pracy:

1) poniedziałek w godzinach: od 900 do 1700 - kierownicy komórek organizacyjnych, pracownik sekretariatu burmistrza, pracownicy obsługujący przyjęcia interesantów przez Burmistrza,

2) poniedziałek w godzinach od 800 do 1600 pozostali pracownicy administracyjni,

3) wtorek – piątek od 730 do 1530,

4) pracownicy obsługi (tj. robotnik gospodarczy, sprzątaczki) poniedziałek – piątek w godzinach od 1400 do 2200.”

  1. Załącznik nr 7 do Regulaminu Pracy Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, o którym mowa w § 23 zastępuje się załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od podania go do wiadomości pracownikom w sposób przyjęty u pracodawcy.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE
Wprowadzenie zmian podyktowane jest usprawnieniem funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

Sporządziła:
Anna Wójciak