Rok 2019 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.137.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2019 rok.


ZARZĄDZENIE NR 0050.137.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 8 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2019 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 11 Uchwały Nr III/24/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2019, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE
Proponowana zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2019 w planie wydatków budżetowych związana jest z:

 1. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w wysokości 63 021,00 zł na potrzeby remontu ul. Kwiatowej w Żarówkach - środki z rezerwy ogólnej, bieżącej w wysokości 50 000,00 zł.

 2. Wnioskiem Kierownika Referatu Informatyki w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych w wysokości 12 000,00 zł na serwis i dzierżawę urządzeń kopiująco – drukujących marki RICOH.

 3. Wnioskiem Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w sprawie:

 • zabezpieczenia środków finansowych w wysokości 4 800,00 zł na niezbędne ubezpieczenie i doposażenie nowo zakupionego samochodu ratowniczo – gaśniczego OSP Wełtyń;

 • zabezpieczenia środków finansowych na wkład własny w związku z otrzymaniem dofinansowania z Powiatu Gryfińskiego na zakup agregatu prądotwórczego, trójfazowego w wysokości 1 233,00 zł.

 1. Wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gardnie w sprawie zabezpieczenia środków w wysokości 110 000,00 zł na wykonanie remontu dachu sali gimnastycznej – środki z rezerwy ogólnej, bieżącej.

 2. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w związku koniecznością zabezpieczenia środków na budowę oświetlenia na terenie Górki Miłości w Gryfinie – etap I tj. punktu widokowego i placu spotkań – 31 000,00 zł.

 3. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w wysokości 6 000,00 zł na opłaty za energię elektryczną Strefy Przemysłowej w Gardnie.

 4. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w wysokości 58 790,00 zł na planowaną dzierżawę i montaż oświetlenia świątecznego oraz noworocznego na terenie miasta Gryfino.

 5. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w wysokości 3 300,00 zł na szkolenie pracowników oraz na realizację zadań ze środków funduszu sołeckiego m. Daleszewo.

 6. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków w obrębie funduszu sołeckiego m. Chwarstnica – 10 000,00 zł.

 7. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w  związku z koniecznością zabezpieczenia środków na organizację Gryfińskiego Biegu Niepodległości – 7 000,00 zł.

 8. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków w obrębie funduszu sołeckiego m. Żórawie – 5 279,04 zł.

 9. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków w obrębie funduszu sołeckiego m. Wirów – 5 767,40 zł.

 10. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków w obrębie funduszu sołeckiego m. Wełtyń – 350,00 zł.

Proponowana jest również zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2019 w planie dochodów i wydatków w związku z:

 1. Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 487/2019 w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów –  40 200,00 zł.

 2. Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 490/2019 w sprawie przyznania dotacji celowej na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna –  2 173,00 zł.

 3. Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 491/2019 w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego –  1 430,72 zł.

 4. Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 492/2019 w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie zatrudnienia asystentów rodziny w ramach realizacji „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019” –  43 605,00 zł.

 5. Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 493/2019 w sprawie przyznania dotacji celowej na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku –  41 139,00 zł.

 6. Decyzją nr 496/2019 Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej – 62 538,00 zł.

 7. Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 503/2019 w sprawie przyznania dotacji celowej na realizację świadczenia dobry start –  7 300,00 zł.

 8. Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 515/2019 w sprawie przyznania dotacji celowej na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – 1 456 581,00 zł.

 9. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska w związku z podpisaniem porozumienia Nr II/91/P/15095/2020/19/DGN z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie na wykonanie zadania pn.: „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Gryfino” – 22 700,00 zł.

Sprawdziła
MilenaŚwieboda

Zatwierdziła
Beata Blejsz

Sporządziła
Gabriela Tołpa