Rok 2019 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.154.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2019 rok


ZARZĄDZENIE NR 0050.154.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 11 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2019 rok

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) oraz § 11 Uchwały Nr III/24/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2019, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE
Proponowana zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2019 w planie wydatków budżetowych związana jest z:

 1. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami w sprawie prawidłowego ujęcia środków na zadania bieżące
  - 42,00 zł (środki z rezerwy ogólnej, bieżącej).

 2. Wnioskiem Naczelnika Inwestycji i Rozwoju w sprawie zabezpieczenia środków na wykonanie operatu szacunkowego oraz zakupu energii elektrycznej na terenie Strefy Przemysłowej w Gardnie
  – 14 476,00 zł (środki z rezerwy ogólnej, bieżącej – 1 476,00 zł).

 3. Wnioskiem Naczelnika Inwestycji i Rozwoju w sprawie zabezpieczenia środków na pokrycie rekompensaty przyznanej Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Gryfinie w wysokości 220 802,00 zł  (środki z rezerwy ogólnej, bieżącej
  – 21 296,78 zł).

 4. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami w sprawie prawidłowego ujęcia środków na działalność wydziału
  – 2 025,00 zł .

 5. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej w sprawie prawidłowego ujęcia środków na zadania związane z zarządzaniem mieszkaniowym zasobem Gminy
  – 168 340,00 zł.

 6. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Organizacyjnego w sprawie prawidłowego ujęcia środków z tytułu wpłat na PFRON
  – 712,00 zł.

 7. Wnioskiem Kierownika Referatu Informatyki w sprawie zabezpieczenia środków na zakup urządzenia dyskowego oraz innych akcesoriów komputerowych
  – 8 500,00 zł.

 8. Wnioskiem Kierownika Zarządzania Kryzysowego w sprawie zabezpieczenia środków na wypłatę rekompensat w związku z przeprowadzeniem ćwiczeń wojskowych przez MON
  – 10 000,00 zł (środki z rezerwy ogólnej, bieżącej).

 9. Wnioskiem Kierownika Zarządzania Kryzysowego w sprawie prawidłowego ujęcia środków z tytułu opłat za usługi pozostałe
  – 1 000,00 zł.

 10. Wnioskiem Komendanta Straży Miejskiej w sprawie uzupełnienia środków na koncepcję monitoringu miejskiego
  – 3 000,00 zł.

 11. Wnioskiem Dyrektora Żłobka Miejskiego w sprawie zabezpieczenia środków na wyżywienie dzieci w żłobku oraz przegląd instalacji wentylacyjnej
  – 10 000,00 zł (środki z rezerwy ogólnej, bieżącej).

 12. Wnioskiem Naczelnika Inwestycji i Rozwoju w sprawie zabezpieczenia środków na opłaty z tytułu zakupu energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego w 2019 r.
  – 70 000,00 zł.

 13. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska w sprawie zabezpieczenia środków na wkład własny gminy w projekcie „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 -  2032 ”
  – 1 500,00 zł.

 14. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków funduszu sołeckiego sołectwa Pniewo
  – 1 600,00 zł.

 15. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków funduszu sołeckiego sołectwa Bartkowo
  – 1 000,00 zł.

 16. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków funduszu sołeckiego sołectwa Wysoka Gryfińska
  – 2 595,42 zł.

 17. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków finansowych
  – 4 200,00 zł.

Proponowana jest również zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2019 w planie dochodów i wydatków w związku z:

 1. Decyzją nr 547/2019 Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie zmniejszenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej tj. na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie  z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
  – 12 618,00 zł.

 2. Decyzją nr 549/2019 Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie przyznania dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny zgodnie  z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
  – 36,00 zł.

 3. Decyzją nr 550/2019 Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie przyznania dotacji celowej na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna”
  – 1 227,00 zł.

 4. Decyzją nr 558/2019 Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie przyznania dotacji celowej na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem administracji zleconej
  – 50 827,09 zł.

 5. Decyzją nr 594/2019 Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie przyznania dotacji celowej na pokrycie kosztów pomocy społecznej w wysokości 13 335,00 zł oraz na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej
  – 9 305,00 zł.

 6. Decyzją nr 620/2019 Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie przyznania dotacji celowej na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
  – 1 100 000,00 zł.

 7. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej w sprawie przyznania dodatkowych środków przez Wojewodę Zachodniopomorskiego na wymianę uszkodzonych żarówek i starterów na terenie cmentarza wojennego żołnierzy Armii Radzieckiej w Gryfinie oraz pokrycie kosztów zużytej energii elektrycznej
  – 317,80 zł.

Sprawdziła
Milena Świeboda

Zatwierdziła
Beata Blejsz

Sporządziła
Gabriela Tołpa