Rok 2019 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.107.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2019 rok.

gg

ZARZĄDZENIE NR 0050.107.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 31 lipca 2019 r.


w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2019 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 11 Uchwały Nr III/24/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2019, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Proponowana zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2019 w planie wydatków budżetowych związana jest z:

 1. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie zabezpieczenia dodatkowych środków na wykonanie operatu szacunkowego linii kablowej na terenie Parku Regionalnego w Gardnie – 650,00 zł (środki z rezerwy ogólnej bieżącej).
 2. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Organizacyjnego oraz Naczelnika Wydziału Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich w sprawie prawidłowego ujęcia środków na przygotowanie dokumentacji dowodowej do archiwizacji – 6 000,00 zł.
 3. Wnioskiem Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfinie w sprawie prawidłowego ujęcia środków na wykonanie sieci bezprzewodowej dostępu WiFi w celu wdrożenia e - dziennika oraz zmodernizowania monitoringu – 50 000,00 zł.
 4. Wnioskiem Kierownika Dziennego Domu „Senior +” w Gryfinie i Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Gryfinie w sprawie zabezpieczenia dodatkowych środków na wkład własny do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2019” – 9 600,00 zł (środki z rezerwy ogólnej, bieżącej).
 5. Wnioskiem Dyrektora Żłobka Miejskiego w Gryfinie w sprawie prawidłowego ujęcia środków na malowanie sal edukacyjnych– 23 000,00 zł.
 6. Wnioskiem Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie w sprawie przyznania dodatkowych środków na wynagrodzenia oraz na pozostałe wydatki dla pracowników sekcji konserwacyjno-remontowej – 16 550,00 zł (środki z rezerwy ogólnej, bieżącej).
 7. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków w obrębie funduszu sołeckiego m. Bartkowo – 1 000 ,00 zł.
 8. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków w obrębie funduszu sołeckiego m. Nowe Czarnowo – 3 000 ,00 zł.
 9. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków na zabezpieczenie wkładu własnego do projektu pn. „Modernizacja boiska sportowego w sołectwie Drzenin” realizowanego w ramach otrzymanego grantu sołeckiego – 3 225,00 zł.

Proponowana jest również zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2019 w planie dochodów i wydatków w związku z:

 1. Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 257/2019 w sprawie przyznania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów ich zakupu – 209 882,36 zł, w tym 1 196,28 zł to refundacja wydatków poniesionych w 2018 r. (działanie 3.1.2.2.W, rez. celowa poz. 26).
 2. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w związku z podpisaniem umowy z Województwem Zachodniopomorskim dotyczącej otrzymania grantu sołeckiego na zadanie pn. „Modernizacja boiska sportowego w sołectwie Drzenin” – 10 000,00 zł.

Zatwierdziła
Milena Świeboda

Sporządziła
Sylwia Skrzyniarz