Rok 2019 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.23.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050.23.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 25 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2019 rok

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500) oraz § 11, pkt 1 Uchwały Nr III/24/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2019, zarządzam, co następuje:

§ 1 Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2 Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE
Proponowana zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2019 w planie wydatków budżetowych związana jest z:

 1. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej w sprawie zwiększenia planu na sporządzenie opracowania w zakresie optymalizacji gminnego systemu publicznego transportu zbiorowego - 60 000,00 zł (środki z rezerwy bieżącej, ogólnej – 15 420,88 zł).

 2. Wnioskami Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych oraz Naczelnika Gospodarki Komunalnej w sprawie zabezpieczenia środków na kontynuację realizacji zadania związanego z utworzeniem Gryfińskiego Centrum Organizacji Pozarządowych - 36 000,00 zł.

 3. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie zabezpieczenia środków na rozbiórkę budynku gospodarczego wraz z ogrodzeniem w Wełtyniu – 7 632,32 zł.

 4. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentacji projektowej remontu kaplicy na terenie cmentarza komunalnego w Gryfinie – 48 000,00 zł (środki z rezerwy ogólnej, bieżącej – 43 000,00 zł).

 5. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Kierownika Biura Obsługi Rady w sprawie uzupełnienia środków na zakup artykułów spożywczych – 1 145,00 zł.

 6. Wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie w sprawie zabezpieczenia środków na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne ucznia – 340,00 zł (środki z rezerwy bieżącej, ogólnej).

 7. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie zabezpieczenia środków na opłaty za zużycie energii elektrycznej na potrzeby przepompowni ścieków i wód opadowych – 10 000,00 zł.

 8. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie zabezpieczenia środków na utrzymanie i konserwację oświetlenia drogowego– 53 880,00 zł.

 9. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych w sprawie zabezpieczenia środków na opłaty za usługi pocztowe w zakresie gospodarki odpadami – 5 000,00 zł.

 10. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie uruchomienia środków w obrębie budżetu obywatelskiego na zadanie „Doświetlenie miejscowości wiejskich – Pniewo, Bartkowo, Steklno, Steklinko i Żórawie” – 106 950,00 zł (środki z rezerwy majątkowej, celowej).

 11. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków w obrębie funduszu sołeckiego m. Radziszewo – 2 000,00 zł.

 12. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków w obrębie funduszu sołeckiego m. Czepino – 500,00 zł.

 13. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków dotyczących kultury – 1 600,00 zł.

 14. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie uruchomienia środków w obrębie budżetu obywatelskiego na zadanie „Modernizacja istniejącego Skateparku przy ul. Sportowej w Gryfinie” – 9 500,00 zł (środki z rezerwy majątkowej, celowej).

Proponowana jest również zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2018 w planie dochodów i wydatków w związku z:

 1. Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 25/2019 w sprawie przyznania dotacji celowej na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodzin – 4 123,71 zł (działanie 13.4.1.6.W).

 2. Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 14/2019 w sprawie przyznania dotacji celowej na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi, tj. na finansowanie ośrodków wsparcia – 12 618,00 zł (działanie 13.1.2.2.W).

Zatwierdziła
Beata Blejsz

Sprawdziła
Milena Świeboda

Sporządziła
Sylwia Skrzyniarz