Rok 2019 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.158.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2019 rok


ZARZĄDZENIE NR 0050.158.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2019 rok

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) oraz § 11 Uchwały Nr III/24/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2019, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE
Proponowana zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2019 w planie wydatków budżetowych związana jest z:

 1. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie zabezpieczenia środków na opłatę przyłączeniową do sieci ciepłowniczej – 644,00 zł.

 2. Wnioskiem Kierownika Biura Obsługi Rady w sprawie zabezpieczenia środków na zakup czasopism dla Rady Miejskiej w Gryfinie – 4 300,00 zł.

 3. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Organizacyjnego w sprawie prawidłowego ujęcia środków na realizację zadań bieżących - 47 160,00 zł.

 4. Wnioskiem Kierownika Referatu Informatyki w sprawie zabezpieczenia środków rozliczenia umowy na dostęp do portalu Budżetu Obywatelskiego –  150,00 zł.

 5. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków z tytułu dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 1 424,95 zł.

 6. Wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia pracowników – 22 000,00 (środki z rezerwy ogólnej, bieżącej).

 7. Wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Chwarstnicy w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia pracowników – 17 000,00 (środki z rezerwy ogólnej, bieżącej).

 8. Wnioskiem Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia pracowników – 14 000,00 (środki z rezerwy ogólnej, bieżącej).

 9. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków na zadanie związane z profilaktyką bezpieczeństwa – 1 900,00 zł.

 10. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków w obrębie funduszu sołeckiego m. Drzenin –  110,00 zł.

 11. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków w obrębie funduszu sołeckiego m. Wełtyń –  700,00 zł.

 12. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków w obrębie funduszu sołeckiego m. Wełtyń – 2 000,00 zł (środki z rezerwy ogólnej, bieżącej – 500,00 zł).

 13. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków w obrębie funduszu sołeckiego m. Krajnik – 700,00 zł.

 14. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków w obrębie funduszu sołeckiego m. Dołgie – 504,00 zł.

 15. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków w obrębie funduszu sołeckiego m. Stare Brynki – 1 262,00 zł.

Proponowana jest również zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2019 w planie dochodów i wydatków w związku z:

 1. Wnioskiem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w sprawie prawidłowego ujęcia środków - 22 640,00 zł.

 2. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej w sprawie prawidłowego ujęcia środków – 317,80 zł.

 3. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie przyznania dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny zgodnie  z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny – 1 168,00 zł.

 4. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków – 42 747,18 zł.

Sprawdziła
Milena Świeboda

Zatwierdziła
Beata Blejsz

Sporządziła
Gabriela Tołpa