Rok 2019 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.160.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2019 rok


ZARZĄDZENIE NR 0050.160.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2019 rok

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) oraz § 11 Uchwały Nr III/24/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2019, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE
Proponowana zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2019 w planie wydatków budżetowych związana jest z:

  1. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej w sprawie prawidłowego ujęcia środków na zadania bieżące – 246,25 zł.

  2. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Organizacyjnego w sprawie prawidłowego ujęcia środków dotyczących wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz na zakup usług prawnych – 4 729,00 zł.

  3. Wnioskiem Kierownika Informatyki w sprawie prawidłowego ujęcia środków dotyczących zakupu licencji portalu budżetowego oraz licencji dostępowych dla jednostek organizacyjnych – 16 000,00 zł.

  4. Wnioskiem Kierownika Zarządzania Kryzysowego w sprawie prawidłowego ujęcia środków na zadania bieżące – 580,38 zł.

  5. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków dotyczących punktów katechetycznych – 260,00 zł.

Sprawdziła
Milena Świeboda

Zatwierdziła
Beata Blejsz

Sporządziła
Gabriela Tołpa