Rok 2019 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.121.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050.121.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 16 września 2019 r.


w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2019 rok

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 11 Uchwały Nr III/24/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2019, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE
Proponowana zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2019 w planie wydatków budżetowych związana jest z:

  1. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie prawidłowego ujęcia środków w obrębie funduszu sołeckiego m. Czepino – 2 000,00 zł (środki z rezerwy celowej, majątkowej).

  2. Wnioskiem Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie w sprawie prawidłowego ujęcia środków na usunięcie awarii kanalizacji ściekowej – 15 000,00 zł (środki z rezerwy ogólnej, bieżącej).

  3. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków na wydatki dotyczące uczestnictwa w kosztach funkcjonowania pozaszkolnych punktów katechetycznych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin, do których uczęszczają dzieci i młodzież z Gminy Gryfino – 1 600,00 zł.

  4. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie prawidłowego ujęcia środków na odtworzenie zdewastowanych przedmiotów i roślin w ogródku sensorycznym w Gryfinie (6 925,00 zł), na zakup poidła dla ptaków zniszczonego na terenie Górki Miłości w Gryfinie (500,00 zł) oraz na opłaty za energię elektryczną na potrzeby przepompowni na terenie strefy w Gardnie (9 500,00 zł) – 16 925,00 zł.

  5. Wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie w sprawie zabezpieczenia dodatkowych środków na wynagrodzenia dla pracowników świetlicy szkolnej – 69 787,00 zł (środki z rezerwy ogólnej, bieżącej).

  6. Wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Żabnicy w sprawie zabezpieczenia dodatkowych środków na wynagrodzenia i wydatki osobowe dla pracowników świetlicy szkolnej – 50 085,00 zł (środki z rezerwy ogólnej, bieżącej).

  7. Wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryfinie w sprawie zabezpieczenia dodatkowych środków na wynagrodzenia dla pracowników świetlicy szkolnej – 104 760,00 zł (środki z rezerwy ogólnej, bieżącej).

Proponowana jest również zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2019 w planie dochodów i wydatków w związku z decyzją nr 388/2019 Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie przyznania dotacji na realizację świadczenia wychowawczego o którym mowa w ustawie, o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – 1 773 000,00 zł.

Sprawdziła
Milena Świeboda

Zatwierdziła
Beata Blejsz

Sporządziła
Sylwia Skrzyniarz