Rok 2019 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.101.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050.101.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 19 lipca 2019 r.


w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2019 rok

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 11 Uchwały Nr III/24/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2019, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE
Proponowana zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2019 w planie wydatków budżetowych związana jest z:

  1. Wnioskiem Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie w sprawie prawidłowego ujęcia środków na podatek od środków transportowych – 6 580,00 zł.

  2. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych oraz Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w sprawie zabezpieczenia środków na dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych (zakup koszul galowych) – 4 800,00 zł.

  3. Wnioskiem Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w sprawie prawidłowego ujęcia środków na dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych (wkład własny do projektu „Mały strażak”) – 8 000,00 zł.

  4. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków na organizację Dożynek Archidiecezjalnych oraz innych wydarzeń kulturalnych – 90 400,00 zł.

  5. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków w obrębie funduszu sołeckiego m. Daleszewo – 35,00 zł.

  6. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków w obrębie funduszu sołeckiego m. Steklno – 1 982,00 zł.

  7. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków na opłaty za media na obiektach rekreacyjno-sportowych – 1 000,00 zł.

  8. Wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie zabezpieczenia dodatkowych środków na budowę wiaty rekreacyjnej w Sobieradzu (środki z rezerwy majątkowej) – 3 600,00 zł.

 

Sprawdziła
Milena Świeboda

Zatwierdziła
Beata Blejsz

Sporządziła
Sylwia Skrzyniarz