Rok 2019 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.79.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050.79.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 6 czerwca 2019 r.


w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2019 rok

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 11 Uchwały Nr III/24/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2019, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE
Proponowana zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2019 w planie wydatków budżetowych związana jest z:

 1. Wnioskiem Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie zabezpieczenia środków na opłaty dotyczące dzierżawy kanału melioracyjnego Gryfino – Czepino, kolektora melioracyjno - deszczowego od kanału Gryfino – Czepino do rowu melioracyjnego przy ul. Łącznej w Gryfinie oraz kanału Gryfino – Warsztaty – 3 152,50 zł (środki z rezerwy ogólnej, bieżącej).
 2. Wnioskami Naczelnika Wydziału Organizacyjnego w sprawie prawidłowego ujęcia środków dotyczących zadań realizowanych przez wydział – 23 000,00 zł.
 3. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków na organizację prac społecznie użytecznych – 450,00 zł.
 4. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie prawidłowego ujęcia środków dotyczących opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z wykonanej studni na boisku sportowym w Gardnie – 222,00 zł.
 5. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska w sprawie prawidłowego ujęcia środków na utrzymanie zieleni, wykonanie dokumentów dotyczących ochrony środowiska oraz na edukację ekologiczną – 16 000,00 zł.
 6. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie zabezpieczenia dodatkowych środków dla Biblioteki Publicznej w Gryfinie na wkład własny w zakresie zakupu instalacji wystawienniczej odpornej na warunki atmosferyczne – 27 000,00 zł (środki z rezerwy celowej, majątkowej).
 7. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków na realizację zadań z zakresu kultury, w tym Gali Laureatów – 10 000,00 zł.
 8. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków w obrębie funduszu sołeckiego m. Drzenin – 110,00 zł.
 9. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie zabezpieczenia dodatkowych środków na dotacje na wykonanie orynnowania dachu kościoła w m. Borzym oraz na wykonanie schodów wewnątrz kościoła w m. Dołgie – 7 500,00 zł (środki z rezerwy celowej, majątkowej).
 10. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków w obrębie funduszu sołeckiego m. Sobieradz – 1 000,00 zł.
 11. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków w obrębie funduszu sołeckiego m. Gardno – 3 000,00 zł.
 12. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków w obrębie funduszu sołeckiego m. Wysoka Gryfińska – 1 650,00 zł.
 13. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków w obrębie funduszu sołeckiego m. Żabnica – 1 200,00 zł.
 14. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków w obrębie funduszu sołeckiego m. Mielenko Gryfińskie – 2 000,00 zł.
 15. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków w obrębie funduszu sołeckiego m. Krzypnica – 470,00 zł.
 16. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków na doposażenie obiektów sportowych i rekreacyjnych (zakup ogrodzenia dla m. Steklinko, montaż elementów Street Workaut w m. Bartkowo) – 4 800,00 zł.

Proponowana jest również zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2019 w planie dochodów i wydatków w związku z:

 1. Wnioskiem Kierownika Referatu Informatyki w sprawie realizacji projektu „Przyjazny e urząd – podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 6 Mastach: Stargard, Gryfino, Mińsk Mazowiecki, Głogów, Nowy Targ oraz Zgorzelec” – 7 500,00 zł.
 2. Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 172/2019 w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie mieszkań chronionych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 12 ustawy o pomocy społecznej – 385 000,00 zł (działanie 13.1.2.1.W, rez. celowa poz. 33).
 3. Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 166/2019 w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019 – 225 000,00 zł (działanie 13.4.1.2.W, rez. celowa poz. 58).

W związku z wcześniejszym zabezpieczeniem wkładu zewnętrznego środkami własnymi, środki własne zostają uwolnione, w tym na wypłatę nagród dla pracowników żłobka z okazji Dnia Pracownika Samorządowego.

Sprawdziła
Milena Świeboda

Zatwierdziła
Beata Blejsz

Sporządziła
Sylwia Skrzyniarz