Rok 2019 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.18.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2019 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.18.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2019 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, , 2245, 2354 i 2500) oraz § 11, pkt 1 Uchwały Nr III/24/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2019, zarządzam, co następuje:

§ 1 Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2 Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Proponowana zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2019 w planie wydatków budżetowych związana jest z:

  1. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie zwiększenia planu na organizację publicznego transportu zbiorowego - 23 000,00 zł oraz na zakup usług remontowych związanych z utrzymaniem zieleni – 700,00 zł.

  2. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie zwiększenia planu na opłaty dotyczące świetlic wiejskich – 25,00 zł, na opłaty za dzierżawę terenów leśnych na potrzeby ścieżek rowerowych – 75,59 zł oraz na uzupełnienie środków na opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 31 na odcinku Czepino-Gryfino – 16 800,00 zł.

  3. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie uzupełnienia środków na zakup artykułów spożywczych – 100,00 zł.

  4. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków na zakup prawa dostępu do używania systemu Nabór – System VEdukacja Nabór Przedszkola – 9 500,00 zł.

  5. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków dotyczących realizacji projektu „Inwestujemy w naukę” – 1 245 017,14 zł (środki z rezerwy ogólnej, bieżącej 3 633,25 zł).

  6. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków w obrębie funduszy sołeckich (zakup żywności na organizację cyklicznych imprez) – 56 424,00 zł.

Proponowana jest również zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2018 w planie dochodów i wydatków w związku z:

  1. Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 7/2019 w sprawie przyznania dotacji celowej na sfinansowanie wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania – 1 312,35 zł (działanie 13.1.2.1.W).

  2. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia dochodów i wydatków dotyczących realizacji projektu „Inwestujemy w naukę” – 8 102,01 zł.

Zatwierdziła
Milena Świeboda

Sporządziła
Sylwia Skrzyniarz