Rok 2019 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.86.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050.86.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 21 czerwca 2019 r.


w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2019 rok

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 11 Uchwały Nr III/24/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2019, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE
Proponowana zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2019 w planie wydatków budżetowych związana jest z:

  1. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na sporządzenie opinii prawnej – 2 000,00 zł.

  2. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie zapewnienia środków na realizację zadania, związanego z utworzeniem placu zabaw przy ul. Opolskiej – 10 750,00 zł.

  3. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie przeniesienia środków na realizację zadania w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Steklno  – 1 800,00 zł.

  4. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie przeniesienia środków na realizację zadania w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Pniewo – 600,00 zł.

  5. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie przeniesienia środków na realizację zadania w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Mielenko Gryfińskie – 270,00 zł.

  6. Wnioskiem Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w sprawie zakupu niezbędnych materiałów do wykonania sprzętu do zraszacza, który będzie zamontowany na nabrzeżu - 393,38 zł.

  7. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie przeniesienia środków związane z  zapewnieniem prawidłowej klasyfikacji budżetowej związanej z realizacją zadań wydziału – 235,86 zł.

  8. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie przeniesienia środków na realizację zadania w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Chlebowo –179,08 zł.

  9. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami w sprawie przeniesienia środków na wykonanie dodatkowych prac geodezyjnych – 10 000,00 zł.

  10. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie finansowania dotacji na realizację zadania publicznego „Regionalne prezentacje gospodarcze – Stabilizacja i intensyfikacja polsko – niemieckich stosunków gospodarczych w Euroregionie Pomerania w latach 2017 – 2019” (środki z rezerwy ogólnej, bieżącej) – 7 223,00 zł.

 

Sprawdziła
Milena Świeboda

Zatwierdziła
Beata Blejsz

Sporządziła
Gabriela Tołpa