Rok 2019 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.53.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050.53.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 15 kwietnia 2019 r.


w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2019 rok

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500, z 2019 r. poz. 303, 326 i 534) oraz § 11 Uchwały Nr III/24/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2019, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE
Proponowana zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2019 w planie wydatków budżetowych związana jest z:

  1. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami w sprawie zabezpieczenia środków na podatek od gruntów gminnych stanowiących lasy - 341,00 zł (środki z rezerwy ogólnej, bieżącej).

  2. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie zabezpieczenia środków na opracowanie analizy zwrotu rekompensaty na rzecz PUK Sp. z o.o. w związku z realizacją w roku 2018 umowy w trybie in-housu na wykonanie zadań z zakresu gospodarki komunalnej na terenie gminy – 6 150,00 zł.

  3. Wnioskiem Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w sprawie oszczędności budżetowych oraz Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do wykonania monitoringu na terenie ogródka sensorycznego z uwagi na notoryczne akty wandalizmu – 5 000,00 zł.

  4. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie zabezpieczenia środków na opłaty za zużytą energię elektryczną dla strefy przemysłowej w Gardnie w I półroczu 2019 r. z uwagi na przedłużającą się procedurę wykonania złączy pomiarowych do przepompowni ścieków i wód opadowych – 8 000,00 zł.

  5. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie prawidłowego ujęcia środków w obrębie funduszu sołeckiego m. Czepino – 5 000,00 zł (środki z rezerwy celowej, majątkowej).

  6. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie zabezpieczenia środków na doposażenie placów zabaw w Sobiemyślu i Steklnie – 8 000,00 zł.

  7. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie zabezpieczenia środków na zakup pieca do wypalania ceramiki do świetlicy w Bartkowie – 10 946,44 zł (w tym w ramach funduszu sołeckiego m. Bartkowo – 5 696,44 zł).

Proponowana jest również zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2019 w planie dochodów i wydatków w związku z:

  1. decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie Nr 150/2019 w sprawie przyznania dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 43 164,00 zł.

  2. Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 86/2019 w sprawie przyznania dotacji celowej na wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania – 551,91 zł (działanie 13.1.2.1.W).

  3. Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 81/2019 w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 64 352,00 zł (działanie 3.1.5.3.W).

Zatwierdziła
Beata Blejsz

Sprawdziła
Maria Waszczyk

Sporządziła
Sylwia Skrzyniarz