Rok 2019 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.136.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2019 rok


ZARZĄDZENIE NR 0050.136.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 24 października 2019 r.


w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2019 rok

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) oraz § 11 Uchwały Nr III/24/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2019, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE
Proponowana zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2019 w planie wydatków budżetowych związana jest z:

 1. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Organizacyjnego w sprawie prawidłowego ujęcia środków dotyczących wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej – 350,00 zł.

 2. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Organizacyjnego w sprawie prawidłowego ujęcia środków dotyczących realizacji zadań bieżących – 26 600,00 zł.

 3. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju oraz Naczelnika Gospodarki Komunalnej w sprawie prawidłowego ujęcia środków w obrębie funduszu sołeckiego m. Włodkowice – 8 527,78 zł (środki z rezerwy ogólnej, bieżącej – 857,78 zł).

 4. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie zabezpieczenia środków na opracowanie audytów energetycznych 3 budynków komunalnych, na remont instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Kościelnej 28 w Gryfinie oraz na zakup i montaż podzielników ciepła w pomieszczeniach budynku Urzędu – 52 000,00 zł.

 5. Wnioskami Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych i Naczelnika Gospodarki Komunalnej w sprawie prawidłowego ujęcia środków w obrębie funduszu sołeckiego m. Żórawie – 3 510,00 zł.

 6. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków w obrębie funduszu sołeckiego m. Krzypnica – 123,00 zł.

 7. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków w obrębie funduszu sołeckiego m. Radziszewo – 2 682,00 zł (środki z rezerwy ogólnej, bieżącej – 760,00 zł).

 8. Proponowana jest również zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2019 w planie dochodów i wydatków w związku z:

  1. Decyzją nr 456/2019 Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie przyznania dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 356 190,72 zł.

  2. Decyzją nr 468/2019 Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie przyznania dotacji celowej na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 20 ust. 1 pkt 2 oraz art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej – 4 731,75 zł.

  3. Decyzją nr 459/2019 Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie przyznania dotacji celowej na realizację rządowego programu „Dobry start” – 8 000,00 zł.

Sprawdziła
Milena Świeboda

Zatwierdziła
Beata Blejsz

Sporządziła
Sylwia Skrzyniarz