Rok 2019 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.100.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050.100.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 12 lipca 2019 r.


w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2019 rok

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 11 Uchwały Nr III/24/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2019, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE
Proponowana zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2019 w planie wydatków budżetowych związana jest z:

  1. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie prawidłowego ujęcia środków dotyczących realizacji zadania pn.: „Przebudowa dróg lokalnych łączących centrum przesiadkowe w Gryfinie z siecią TEN-T” – zmiana harmonogramu realizacji poszczególnych zakresów robót – 138 414,66 zł.

  2. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie prawidłowego ujęcia środków w obrębie funduszu sołeckiego m. Radziszewo – 7 000,00 zł oraz m. Żabnica – 9 000,00 zł.

  3. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie prawidłowego ujęcia środków na tłumaczenie z języka polskiego na język angielski zarysu projektu do programu „Rozwój lokalny” realizowanego w ramach Mechanizmu Finansowanego z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2020 – 600,00 zł.

  4. Wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków w obrębie funduszu sołeckiego m. Daleszewo – 200,00 zł.

  5. Wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków w obrębie funduszu sołeckiego m. Żórawie – 3 100,00 zł.

Proponowana jest również zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2019 w planie dochodów i wydatków w związku z:

  1. Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 217/2019 w sprawie przyznania dotacji celowej na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 – „Aktywna tablica” – 28 000,00 zł (działanie 3.1.7.6.W, rez. celowa poz. 26).

  2. Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 240/2019 w sprawie przyznania dotacji celowej na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – 4 123,71 zł (działanie 13.4.1.6.W).

  3. Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 244/2019 w sprawie przyznania dotacji celowej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorów wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania – 1 305,21 zł (działanie 13.1.2.1.W, rez. celowa poz. 24).

Sprawdziła
Milena Świeboda

Zatwierdziła
Beata Blejsz

Sporządziła
Sylwia Skrzyniarz