Rok 2019 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.60.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050.60.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 29 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2019 rok

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500, z 2019 r. poz. 303, 326 i 534) oraz § 11 Uchwały Nr III/24/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2019, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE
Proponowana zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2019 w planie wydatków budżetowych związana jest z:

  1. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie zabezpieczenia środków na zakup body w kolorze białym, w związku z potrzebą realizacji jednego z działań promujących nowy System Identyfikacji Wizualnej Gminy Gryfino – „wyprawka” dla nowo narodzonych mieszkańców Gminy Gryfino, będzie rozdawana przez pracowników Urzędu Stanu Cywilnego podczas wydawania aktów urodzenia – 4 300,00 zł.

  2. Wnioskiem Komendanta Straży Miejskiej w sprawie przekazania środków na fundusz wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie na opłacenie zakwaterowania i wyżywienia funkcjonariuszy policji służby adaptacyjnej oraz ich opiekunów – 8 000,00 zł.

  3. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie zabezpieczenia środków na wydatki z tytułu udziału w kosztach funkcjonowania szkolnych (pozaszkolnych) punktów katechetycznych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin, do których w roku szkolnym 2018/2019 uczęszczają uczniowie szkół podstawowych Gminy Gryfino – 900,00 zł.

  4. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie zabezpieczenia środków na opłaty dotyczące umowy świadczenia usług dystrybucji energii do planowanej budowy przepompowni ścieków przy ul. Artyleryjskiej w Gryfinie – 200,00 zł.

  5. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie zabezpieczenia środków na opracowanie opinii technicznej istniejącego budynku w m. Steklno, pod kątem wykorzystania danego obiektu na potrzeby świetlicy wiejskiej – 4 800,00 zł.

Proponowana jest również zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2019 w planie dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 121/2019 w sprawie przyznania dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 439 920,97 zł (działanie 21.5.4.3.W).

Sprawdziła
Milena Świeboda

Zatwierdziła
Beata Blejsz

Sporządziła
Sylwia Skrzyniarz