Rok 2019 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.146.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2019 rok


ZARZĄDZENIE NR 0050.146.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 25 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2019 rok

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) oraz § 11 Uchwały Nr III/24/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2019, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE
Proponowana zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2019 w planie wydatków budżetowych związana jest z:

 1. Wnioskiem Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w sprawie prawidłowego ujęcia środków dotyczących zakupu drukarki (3 000 zł) oraz środków na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa niezbędnego do działań ratowniczo-gaśniczych ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy Gryfino (4 605,12 zł) – 7 605,12 zł.

 2. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych w sprawie prawidłowego ujęcia środków na windykację należności gminy – 17 000,00 zł.

 3. Wnioskiem Komendanta Straży Miejskiej w sprawie prawidłowego ujęcia środków na zadania bieżące – 2 300,00 zł.

 4. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Finansowo – Księgowego w sprawie prawidłowego ujęcia środków na zadania bieżące – 2 244,00 zł.

 5. Wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w sprawie zapewnienia środków na zakup materiałów i wyposażenia  - 1 100,00 zł (środki z rezerwy ogólnej, bieżącej – 1 100,00 zł).

 6. Wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w sprawie zapewnienia środków na zakup materiałów i wyposażenia  - 3 112,00 zł (środki z rezerwy ogólnej, bieżącej – 3 112,00 zł.

 7. Wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 oraz Dyrektora Przedszkola Nr 1 w sprawie prawidłowej realizacji zadań bieżących – 20 000,00 zł.

 8. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków na działalność wydziału – 450,00 zł.

 9. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej oraz Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie prawidłowego ujęcia środków w obrębie funduszu sołeckiego m. Gardno – 1 445,50 zł (środki z rezerwy ogólnej, bieżącej - 1 270,51 zł).

 10. Wnioskami Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska w sprawie zabezpieczenia środków na opłatę zmienną za usługi wodne z tytułu odprowadzania wód opadowych i deszczowych do kanalizacji deszczowej i dalej do wód płynących, na podstawie udzielonych pozwoleń wodnoprawnych – 10 695,11 zł (środki z rezerwy ogólnej, bieżącej – 4 800 zł).

 11. Wnioskiem Naczelnika Inwestycji i Rozwoju w sprawie prawidłowego ujęcia środków na działalność wydziału – 314,00 zł.

 12. Wnioskiem Naczelnika Inwestycji i Rozwoju w sprawie prawidłowego ujęcia środków na zadania bieżące – 71,00 zł (środki z rezerwy ogólnej, bieżącej – 71,00 zł).

 13. Wnioskami Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków w obrębie funduszu sołeckiego m. Wirów – 1 000,00 zł.

 14. Wnioskami Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków w obrębie funduszu sołeckiego m. Borzym – 228,79 zł.

 15. Wnioskami Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków w obrębie funduszu sołeckiego m. Pniewo – 3 802,00 zł.

 16. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków w obrębie funduszu sołeckiego m. Nowe Czarnowo – 2 983,00 zł.

 17. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków w obrębie funduszu sołeckiego m. Sobiemyśl – 1 416,72 zł.

 18. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków w obrębie funduszu sołeckiego m. Sobieradz – 3 330,85 zł.

 19. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków w obrębie funduszu sołeckiego m. Wełtyń – 1 997,76 zł.

 20. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków w obrębie funduszu sołeckiego m. Wirów – 7 656,98 zł.

 21. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków na doposażenie palcu zabaw w m. Radziszewo (w tym w obrębie funduszu sołeckiego 6 682,00 zł) – 9 400,00 zł.

 22. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków na koszty zużycia wody na obiektach sportowo-rekreacyjnych
  – 3 000,00 zł.

 23. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków na zakup elementów ogrodzenia na plac rekreacyjny przy remizie strażackiej w m. Radziszewo – 2 500,00 zł.

Sprawdziła:
Milena Świeboda

Zatwierdziła
Beata Blejsz

Sporządziła
Gabriela Tołpa