Rok 2019 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.147.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2019 rok


ZARZĄDZENIE NR 0050.147.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 6 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2019 rok

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 11 Uchwały Nr III/24/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2019, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE
Proponowana zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2019 w planie dochodów i wydatków budżetowych związana jest z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 604/2019 z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – 819 459,00 zł.

Sprawdziła
Milena Świeboda

Zatwierdziła
Beata Blejsz

Sporządziła
Gabriela Tołpa