Rok 2019 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.14.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050.14.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 28 stycznia 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2019 rok

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1693, 1669, 2500, 2245 i 2354) oraz § 11, pkt 1 Uchwały Nr III/24/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2019, zarządzam, co następuje:

§ 1 Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2 Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE
Proponowana zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2019 w planie dochodów i wydatków budżetowych związana jest z wnioskami Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie zmiany planu w obrębie działu 600 – transport i łączność:

  1. Zwiększa się dochody w wysokości 106 250,00 zł w związku z przesunięciem terminu rozliczenia końcowego zadania pn. „Budowa infrastruktury technicznej w celu poprawy funkcjonowania i wzrostu konkurencyjności MŚP w rejonie drogi krajowej 31 (ul. Pomorska) w Gryfinie”.

  2. Zmniejsza się dochody o kwotę 224 616,86 zł oraz wydatki o kwotę 727 811,96 zł w tym (503 195,10 zł wkładu własnego) z tytułu realizacji zadania pn. „Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Gryfinie” w związku z zaakceptowanym i zatwierdzonym ostatecznie wnioskiem o dofinansowanie (zmiana harmonogramu finansowo-rzeczowego).

  3. Zmniejsza się wydatki o kwotę 1 665 554,90 zł na zadaniu „Modernizacja i budowa dróg gminnych”.

  4. Zmniejsza się wydatki o kwotę 2 516,88 zł w związku z oszczędnościami na zadaniu pn. „Przebudowa pl. Księcia Barnima I w Gryfinie”.

  5. Zwiększa się wydatki na realizację zadania pn. „Budowa ulic Fredry i Miłosza w Gryfinie” w wysokości 2 275 000,00 zł.

  6. Zwiększa się wydatki na realizację zadania pn. „Budowa infrastruktury technicznej w celu poprawy funkcjonowania i wzrostu konkurencyjności MŚP w rejonie drogi krajowej 31 (ul. Pomorska) w Gryfinie” w wysokości 2 516,88 zł w związku z przesunięciem terminu rozliczenia inwestycji.

Zatwierdziła
Beata Blejsz

Sprawdziła
Milena Świeboda

Sporządziła
Sylwia Skrzyniarz