Rok 2019 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.6.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2019 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.6.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 11 stycznia 2019 r.


w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2019 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1693, 1669, 2500, 2245 i 2354) oraz § 11, pkt 1 Uchwały Nr III/24/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2019, zarządzam, co następuje:

§ 1 Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Proponowana zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2019 w planie wydatków budżetowych związana jest z:

  1. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie uzupełnienia planu na przebudowę drogi gminnej nr 410005Z w Daleszewie, tj. ulic Akacjowej i Sportowej – 448,00 zł.
  2. Wnioskiem Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie w sprawie przyznania środków w wysokości 20 000,00 zł na remont ścianki stalowej uszczelniającej nabrzeże pasażersko – postojowe (środki z rezerwy ogólnej, bieżącej).
  3. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Organizacyjnego w sprawie prawidłowego ujęcia środków na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 662,00 zł.
  4. Wnioskiem Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w sprawie uzupełnienia planu na wynagrodzenia kierowców ochotniczych straży pożarnych – 300,00 zł.
  5. Wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryfinie w sprawie zabezpieczenia środków na dostosowanie pomieszczeń piwnicznych do potrzeb użytkowych – 70 0000,00 zł (środki z rezerwy ogólnej).
  6. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie prawidłowego ujęcia wydatków w obrębie zadania „Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie” o kwotę 269 430,13 zł (środki z rezerwy celowej, majątkowej – 2 123,66 zł).
  7. Wnioskiem Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie w sprawie uzupełnienia środków w wysokości 27 494,25 zł na realizację projektu „Mieszkanie treningowe – krok do samodzielności” oraz „Skuteczna pomoc – kompleksowe wsparcie” (środki z rezerwy ogólnej, bieżącej).
  8. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie zabezpieczenia dodatkowych środków na wydatki dotyczące budowy pochylni dla osób niepełnosprawnych w Parku Miejskim w Gryfinie – 3 700,00 zł (środki z rezerwy majątkowej).
  9. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie zabezpieczenia środków na wydatki dotyczące budowy studni na boisku sportowym w Pniewie - wydanie pozwolenia wodno prawnego – 222,00 zł (środki z rezerwy majątkowej).

Zatwierdziła
Beata Blejsz

Sprawdziła
Milena Świeboda

Sporządziła
Sylwia Skrzyniarz