Rok 2019 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.38.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050.38.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 21 marca 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2019 rok

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500, z 2019 r. poz. 303 i 326) oraz § 11, pkt 1 Uchwały Nr III/24/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2019, zarządzam, co następuje:

§ 1 Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE
Proponowana zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2019 w planie wydatków budżetowych związana jest z:

  1. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska w sprawie zabezpieczenia środków na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Flisaczej w Gryfinie – 1 100,00 zł.
  2. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych w sprawie zabezpieczenia środków na koszty postępowania egzekucyjnego – 51 307,20 zł.
  3. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Finansowo-Księgowego w sprawie zabezpieczenia środków na realizację bieżących zadań – 5 000,00 zł.
  4. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków dotyczących realizacji projektu „Edukacja dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Niemiecki i Polski jako język obcy” – 4 910,00 zł.

Zatwierdziła
Beata Blejsz

Sprawdziła
Milena Świeboda

Sporządziła
Sylwia Skrzyniarz