Rok 2019 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.73.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050.73.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 24 maja 2019 r.


w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2019 rok

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 11 Uchwały Nr III/24/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2019, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE
Proponowana zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2019 w planie wydatków budżetowych związana jest z Wnioskiem Naczelnika Wydziału Organizacyjnego w sprawie prawidłowego ujęcia środków dotyczących przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego – 311,00 zł.

Proponowana jest również zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2019 w planie dochodów i wydatków w związku z:

  1. Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 134/2019 w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadania wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego – 310,03 zł.

  2. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie zawarcia umowy z Fundacją Promocji Gmin Polskich przyznającą grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 na zadanie pn.: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego” – 150 000,00 zł.

Sprawdziła
Milena Świeboda

Zatwierdziła
 Beata Blejsz

Sporządziła
Sylwia Skrzyniarz