Rok 2019 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.32.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050.32.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 13 marca 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2019 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500, z 2019 r. poz. 303 i 326) oraz § 11, pkt 1 Uchwały Nr III/24/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2019, zarządzam, co następuje:

§ 1 Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2 Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE
Proponowana zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2019 w planie wydatków budżetowych związana jest z:

  1. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej w sprawie zwiększenia planu na zakup druków wydawanych operatorowi publicznego transportu zbiorowego i przewoźnikom realizującym przewozy regularne na terenie gminy – 1 200,00 zł (środki z rezerwy bieżącej, ogólnej).

  2. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentacji i uzyskanie decyzji na rozbiórkę budynków komunalnych przy ul. 1 Maja 8 i ul. Żołnierzy Wyklętych 1 w Gryfinie – 5 535,00 zł.

  3. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie częściowego zabezpieczenia środków na inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wykonawstwo inwestycji „Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w ramach strategii ZIT dla SOM - budynek komunalny przy ul. Piastów” – 30 000,00 zł.

  4. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Organizacyjnego w sprawie uzupełnienia planu na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7 058,00 zł.

  5. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie uzupełnienia środków na wykonanie złączy pomiarowych na terenie strefy przemysłowej w Gardnie – 8 000,00 zł.

  6. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia i monitoringu części terenu na Górce Miłości w związku ze złożonym wnioskiem o zwiększenie dofinansowania do zadania „Rewaloryzacja zieleni w parku miejskim w Gryfinie oraz zagospodarowanie terenu Górki Miłości i terenu przy ulicy Opolskiej i Kołłątaja” – 14 000,00 zł.

Proponowana jest również zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2018 w planie dochodów i wydatków w związku z:

  1. Decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie w sprawie przyznania dotacji celowej na pokrycie kosztów związanych z przechowywaniem i przekazaniem depozytu z wyborów do organów jst – 1 500,00 zł.

 

Zatwierdziła
Beata Blejsz
 

Sprawdziła
Milena Świeboda

Sporządziła
Sylwia Skrzyniarz