Rok 2019 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.47.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050.47.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 4 kwietnia 2019 r.


w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2019 rok

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500, z 2019 r. poz. 303 i 326) oraz § 11 Uchwały Nr III/24/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2019, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE
Proponowana zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2019 w planie wydatków budżetowych związana jest z:

  1. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie zabezpieczenia dodatkowych środków na „Termomodernizację wielorodzinnych budynków mieszkalnych w ramach strategii ZIT dla SOM – budynek komunalny przy ul. Piastów” w związku ze złożonymi ofertami na inspektora nadzoru oraz opłatami przyłączeniowymi i promocyjnymi - 27 793,00 zł.

  2. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Finansowo-Księgowego w sprawie zabezpieczenia środków na realizację bieżących zadań – 120,00 zł.

  3. Wnioskiem Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w sprawie zabezpieczenia dodatkowych środków na zakup wody na cele przeciwpożarowe – 90,00 zł.

  4. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie zabezpieczenia środków na opracowanie operatu wodnoprawnego związanego z poborem wody podziemnej z istniejącej studni w Gardnie – 2 460,00 zł.

  5. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie zabezpieczenia środków na opłaty za niedotrzymanie terminu zawarcia umowy o świadczenie usługi dystrybucji na budowane oświetlenie drogowe przy ul. Dębowej w Pniewie – 310,00 zł.

  6. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie uruchomienia środków w obrębie budżetu obywatelskiego na zadanie „Doświetlenie miejscowości wiejskich – Pniewo, Bartkowo, Steklno, Steklinko i Żórawie” – 4 000,00 zł (środki z rezerwy majątkowej, celowej).

Proponowana jest również zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2019 w planie dochodów i wydatków w związku z Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 73/2019 w sprawie przyznania dotacji celowej na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej – 14 176,00 zł (działanie 13.1.2.1.W).

Zatwierdziła
Milena Świeboda

Sporządziła
Sylwia Skrzyniarz