Rok 2019 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.64.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050.64.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 13 maja 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2019 rok

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500, z 2019 r. poz. 303, 326 i 534) oraz § 11 Uchwały Nr III/24/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2019, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE
Proponowana zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2019 w planie wydatków budżetowych związana jest z:

  1. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie zabezpieczenia środków na wykonanie wraz z montażem elementów ogrodzenia (bramy i furtki) na działkę nr 69 obręb 5 Gryfino – 4 900,00 zł.
  2. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie dostosowania planu dotyczącego zadania „Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w ramach strategii ZIT dla SOM - budynek komunalny przy ul. Piastów - poprawa warunków mieszkaniowych” w związku ze zmianą umowy o dofinansowanie – 6 985,08 zł.
  3. Możliwością uwolnienia środków własnych na finansowanie Dziennego Domu Senior + w Gryfinie w związku z otrzymaniem dofinansowania.

Proponowana jest również zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2019 w planie dochodów i wydatków w związku z:

  1. Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 130/2019 w sprawie przyznania dotacji celowej na wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi – 20 000,00 zł (działanie 13.1.2.2.W, środki z rezerwy celowej poz. 25 – 930,00 zł).
  2. Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 122/2019 w sprawie przyznania dotacji celowej na wspieranie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodzin – 4 123,71 zł (działanie 13.4.1.6.W).
  3. Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 123/2019 w sprawie przyznania dotacji celowej na wspieranie rodzin wielodzietnych – „Karta Dużej Rodziny”– 1 240,00 zł (działanie 13.4.1.4.W, środki z rezerwy celowej poz. 15).
  4. Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 108/2019 w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015 - 2020 – 79 200,00 zł (działanie 13.1.4.1.W, środki z rezerwy poz. 55).

Sprawdziła
Milena Świeboda

Zatwierdziła
Beata Blejsz

Sporządziła
Sylwia Skrzyniarz