Rok 2019 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.128.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 8 października 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2019 rok.

gg

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.128.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 8 października 2019 r.


w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2019 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) oraz § 11 Uchwały Nr III/24/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2019, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Proponowana zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2019 w planie wydatków budżetowych związana jest z:

 1. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Organizacyjnego w sprawie prawidłowego ujęcia środków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej – 1 079,00 zł.
 2. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie zabezpieczenia środków na naprawy uszkodzonych wiat przystankowych – 17 800,00 zł (środki z rezerwy ogólnej, bieżącej).
 3. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentacji projektowej na ścieżki rowerowe pomiędzy Gryfinem a Wełtyniem oraz Wełtyniem a Gardnem – 151 047,69 zł (środki z rezerwy celowej, majątkowej 51 123,35 zł).
 4. Wnioskiem Komendanta Straży Miejskiej w Gryfinie w sprawie prawidłowego ujęcia środków na montaż kamer na parkingu przy ul. 1 Maja – 4 905,00 zł.
 5. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie prawidłowego ujęcia środków na naprawy zdewastowanych elementów na terenie Górki Miłości i Parku Miejskiego w Gryfinie – 5 000,00 zł.
 6. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej w sprawie prawidłowego ujęcia środków na usługi w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt – 19 000,00 zł.
 7. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków w obrębie funduszu sołeckiego m. Gardno – 2 000,00 zł.

Proponowana jest również zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2019 w planie dochodów i wydatków w związku z:

 1. Decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie nr 345/2019 w sprawie przyznania dotacji na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – 73 750,00 zł.
 2. Decyzją nr 431/2019 Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie przyznania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz w związku z aktualizacją informacji złożonych przez dyrektorów szkół – 4 304,56 zł.
 3. Decyzją nr 439/2019 Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie przyznania dotacji celowej na sfinansowanie wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych oraz kosztów obsługi tego zadania – 518,19 zł.
 4. Decyzją nr 432/2019 Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych (23 221,00 zł), na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej (928,00 zł) oraz na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej (139 440,00 )  – 163 589,00 zł.
 5. Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 437/2019 w sprawie przyznania dotacji celowej na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – 3 223 960,00 zł.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz

Sprawdziła:
Milena Świeboda

Zatwierdziła:
Beata Blejsz