Dowód osobisty - zawieszenie i cofanie zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

USC.SO IX/4F

21.02.2024r.

DOWÓD OSOBISTY – ZAWIESZANIE I COFANIE ZAWIESZENIA CERTYFIKATÓW ZAMIESZCZONYCH W WARSTWIE ELEKTRONICZNEJ DOWODU OSOBISTEGO

Podstawa prawna: 
Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 671 z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (t.j. Dz. U. Z 2022 r. poz. 1431 z późn. zm.).
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
 1. Formularz zgłoszenia zawieszenia , lub
  cofnięcia zawieszenia certyfikatów dowodu osobistego .
 2. Dokument tożsamości.

II. OPŁATY:
Nie podlega opłacie.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Niezwłocznie

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich, Referat Spraw Obywatelskich (symbol – USC.SO), pokój nr 4, tel. 91-416-20-11 wew. 204, 205.

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

 1. Zgłoszenia zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego dokonuje posiadacz dowodu osobistego mający pełną zdolność do czynności prawnych, który czasowo utracił kontrolę nad dokumentem.
   
 2. Zgłoszenia zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego dokonuje się:
  • osobiście w siedzibie organu dowolnej gminy, na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym czytelnym podpisem zgłaszającego,
  • na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym w organie gminy, który wydał dowód,
  • przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji po uwierzytelnieniu posiadacza dowodu osobistego.
    
 3. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych zgłoszenia dokonuje rodzic, opiekun lub kurator:
  • osobiście w siedzibie organu dowolnej gminy, na piśmie utrwalonym w postaci papierowej,
  • na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym w organie gminy, który wydał dowód.
    
 4. Zgłoszenia może również dokonać pełnomocnik, składając pełnomocnictwo szczególne do dokonania tej czynności:  lub 
  • osobiście w siedzibie organu dowolnej gminy, na piśmie utrwalonym w postaci papierowej,
  • na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym w organie gminy, który wydał dowód.

   Uwaga! Złożenie pełnomocnictwa szczególnego - nie podlega opłacie skarbowej.
    
 5. Zgłoszenie zawiera dane posiadacza dowodu osobistego: imię (imiona), nazwisko, numer PESEL.
   
 6. Osoba dokonująca zgłoszenia otrzymuje zaświadczenie potwierdzające datę  i godzinę dokonania tego zgłoszenia:
  • z urzędu – w przypadku dokonania zgłoszenia osobiście w siedzibie organu gminy,
  • na żądanie – w przypadku dokonania zgłoszenia na piśmie utrwalonym  w postaci elektronicznej,
  • automatycznie na skrytkę ePUAP – w przypadku dokonania zgłoszenia przy użyciu dedykowanej do tego usługi elektronicznej.
   Zaświadczenie jest wydawane nieodpłatnie.
    
 7. Certyfikaty zamieszczone w warstwie elektronicznej dowodu osobistego podlegają zawieszeniu na okres nie dłuższy niż 14 dni, licząc od dnia dokonania zgłoszenia. Jeżeli w tym okresie nie nastąpi cofnięcie zawieszenia tych certyfikatów, certyfikaty te oraz dowód osobisty podlegają unieważnieniu z mocy prawa.
   
 8. Zawieszenie certyfikatów powoduje zawieszenie ważności dowodu osobistego.  

Informacja administratora o przetwarzaniu danych osobowych.
https://www.bip.gryfino.pl/chapter_108442.asp?soid=3B8AC19BC9AA48FBBBDB25134F406DC2