Rok 2020 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.17.2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie


ZARZĄDZENIE Nr 120.17.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 2 marca 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zmianami), w związku z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Regulaminie pracy, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 120.21.2017 r. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy w Urzędzie Miasta i Gminy zmienionego zarządzeniami Nr 120.48.2017 z dnia 1 czerwca 2017 r., Nr 120.51.2017 z dnia 16 czerwca 2017 r., Nr 120.35.2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., wprowadza się zmiany:

1. § 53 otrzymuje brzmienie:

„Wypłata wynagrodzenia jest dokonywana na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy, chyba że pracownik złożył w postaci papierowej lub elektronicznej wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych”.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od podania go do wiadomości pracownikom w sposób przyjęty u pracodawcy.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE
Wprowadzenie zmiany podyktowane są zmianą przepisów prawnych.

Sporządziła:
Małgorzata Ważyńska-Piaskowska