Rok 2020 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.65.2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

ccc

ZARZĄDZENIE Nr 120.65.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 25 listopada 2020 r.


w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu pracy w Urzędzie Miasta i Gminy  w Gryfinie.

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r.  poz. 1320), w związku z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Regulaminie pracy, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 120.21.2017 r. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy w Urzędzie Miasta i Gminy zmienionego zarządzeniami Nr 120.48.2017 z dnia 1 czerwca 2017 r., Nr 120.51.2017 z dnia 16 czerwca 2017 r., Nr 120.35.2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., Nr 120.17.2020 z dnia 2 marca 2020 r., Nr 120.49.2020 z dnia 9 września 2020 r.

 1. § 27 punkt 2 otrzymuje brzmienie:

  „2. Pracownicy objęci podstawowym systemem czasu pracy świadczą pracę w godzinach:
  - w każdy poniedziałek burmistrz, zastępcy burmistrza, sekretarz, skarbnik, kierownicy lub zastępcy kierowników komórek organizacyjnych oraz pozostali pracownicy z wyłączeniem Straży Miejskiej lub osób z ustalonym zadaniowym i indywidualnym czasem pracy od 800 do 1600,
   - w pozostałe dni tygodnia od 730 do 1530.”
 2. § 57 punkt 2 otrzymuje brzmienie:

  „2. Instruktaż wstępny pracownika w zakresie przepisów BHP przeprowadzają:
  1. służba BHP urzędu – instruktaż wstępny ogólny,
  2. bezpośredni przełożony – instruktaż wstępny stanowiskowy.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od podania go do wiadomości pracownikom w sposób przyjęty u pracodawcy.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

UZASADNIENIE

Wprowadzenie zmiany podyktowane są sytuacją epidemiczną w Polsce oraz zaistniałymi zmianami organizacyjnymi.

Sporządziły:
Beata Ludwiczak
Małgorzata Ważyńska-Piaskowska