Rok 2021 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.66.2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 7 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie


ZARZĄDZENIE NR 120.66.2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 7 października 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Regulaminie pracy stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 120.21.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, zmienionego zarządzeniami Nr 120.48.2017 z dnia 1 czerwca 2017 r., Nr 120.51.2017 z dnia 16 czerwca 2019 r., Nr 120.35.2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., Nr 120.17.2020 z dnia 2 marca 2020 r., Nr 120.49.2020 z dnia 9 września 2020 r., Nr 120.65.2020 r. z dnia 25 listopada 2020 r., Nr 120.38.2021 z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie wprowadza się następujące zmiany:

  1. 1. § 27 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

    „1. Pracodawca dla pracowników wprowadził podstawowy rozkład czasu pracy z tym, że dla pracowników zatrudnionych na postawie wyboru i powołania oraz sekretarza, ze względu na rodzaj pracy i jej organizację oraz miejsce wykonywania pracy, stosowany jest system zadaniowego czasu pracy. Pracownicy Straży Miejskiej wykonują pracę w systemie trzyzmianowym. W przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy lub jej organizacją albo miejscem wykonywanej pracy może być stosowany system zadaniowego czasu pracy.”

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od podania go do wiadomości pracownikom w sposób przyjęty u pracodawcy.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie

Zmian w regulaminie pracy dokonuje się w celu usprawnienia pracy Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

Sporządziła:
Wiesława Siwek