Rok 2021 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.38.2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

ccc

ZARZĄDZENIE Nr 120.38.2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 17 czerwca 2021 r.


w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu pracy w Urzędzie Miasta i Gminy  w Gryfinie.

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r.  poz. 1320 ze zmianami), w związku z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Regulaminie pracy, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 120.21.2017 r. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy w Urzędzie Miasta i Gminy zmienionego zarządzeniami Nr 120.48.2017 z dnia 1 czerwca 2017 r., Nr 120.51.2017 z dnia 16 czerwca 2017 r., Nr 120.35.2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., Nr 120.17.2020 z dnia 2 marca 2020 r., Nr 120.49.2020 z dnia 9 września 2020 r., Nr 120.65.2020 r. z dnia 25 listopada 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

  1. § 12 punkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8. zapewnienia pracownikom potrzebnych materiałów i urządzeń do wykonywania pracy, odzieży i obuwia roboczego, odzieży i obuwia służbowego (umundurowanie Straży Miejskiej), oraz w razie potrzeby środków ochrony indywidualnej”.

  1. § 25 punkt 2 otrzymuje brzmienie:

„25. Okres rozliczeniowy czasu pracy dla pracowników w podstawowym oraz zadaniowym rozkładzie czasu pracy wynosi trzy miesiące, natomiast dla pracowników Straży Miejskiej wynosi cztery miesiące”.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Regulamin pracy wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracownikom, w sposób przyjęty u pracodawcy.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Zmian w regulaminie pracy dokonuje się w celu aktualizacji istniejących zapisów.

Sporządziły:
Beata Ludwiczak
Małgorzata Ważyńska-Piaskowska