Rok 2021 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.97.2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Gminy Gryfino na lata 2021-2026


ZARZĄDZENIE NR 0050.97.2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 11 czerwca 2021 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Gminy Gryfino na lata 2021-2026

Na podstawie art. 16b ust. 1, art. 17 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 20004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 poz. 1876), art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378), uchwały Nr XLIX/408/14 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych (Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 3457), zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Gryfino w okresie od dnia 14.06.2021 r. do dnia 14.07.2021 r. w sprawie projektu dokumentu „Strategia rozwiązywania problemów społecznych dla Gminy Gryfino na lata 2021-2026”, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez podanie do publicznej wiadomości projektu dokumentu „Strategia rozwiązywania problemów społecznych dla Gminy Gryfino na lata 2021-2026” w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, na stronie internetowej www.gryfino.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, w siedzibie Gryfińskiego Centrum Organizacji Pozarządowych w Gryfinie przy ul. Nadodrzańskiej 1.

§ 3. 1. Konsultacje, o których mowa w § 1, zostaną przeprowadzone w formie zebrania opinii i uwag na piśmie poprzez wypełnienie formularza konsultacyjnego stanowiącego załącznik Nr 2 do zarządzenia i wysłania pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16, wysłania pocztą elektroniczną na adres: konsultacje@gryfino.pl lub osobiste dostarczenie do Biura Podawczego w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie przy ul. 1 Maja 16. Formularz dostępny jest dla mieszkańców na stronie internetowej www.gryfino.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładkach: „Zarządzenia” oraz „Konsultacje społeczne” a także Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta i Gminy Gryfino przy ul. 1 Maja 16.

2. Z przebiegu konsultacji społecznych sporządzony zostanie protokół, który zostanie zamieszczony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu na okres siedmiu dni.

3. Za przeprowadzenie konsultacji społecznych odpowiedzialny jest Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych (BWS).

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

Uzasadnienie

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych. Z uwagi na fakt, że jest to szczególnie ważny dla mieszkańców akt prawa miejscowego - zostaje on poddany konsultacjom społecznym w celu poznania opinii, uwag i propozycji mieszkańców.

Sporządził:
Leszek Ludwiniak