Rok 2022 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.71.2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 5 października 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie

ccc

ZARZĄDZENIE NR 120.71.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 5 października 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie

Na podstawie § 104 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§1. W Regulaminie pracy, stanowiącym załącznik do zrządzenia NR 120.62.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 19 września 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

  1. § 7 otrzymuje brzmienie:

    „Siedziba pracodawcy mieści się w Gryfinie przy ul. 1 Maja 16, ul. Parkowej  3 oraz przy ul. Parkowej 1A.”

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.

§3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od podania go do wiadomości pracownikom w sposób przyjęty u pracodawcy.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie

Wprowadzenie zmian podyktowane jest zmianą adresu Hali Sportowej, która jest siedzibą Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

Sporządziła:
Wiesława Siwek