Rok 2022 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.100.2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie


ZARZĄDZENIE NR 120.100.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO

z dnia 15 grudnia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie

       Na podstawie § 104 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§1. W Regulaminie pracy, stanowiącym załącznik do zarządzenia NR 120.62.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 19 września 2022 r. zmienionego zarządzeniem Nr 120.71.2022 z dnia 5 października 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie wprowadza się następujące zmiany:

1. § 7 z dniem 1 stycznia 2023 r. otrzymuje brzmienie:

„Siedziba pracodawcy mieści się w Gryfinie przy ul. 1 Maja 16 i przy ul. Parkowej 3.”

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.

§3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od podania go do wiadomości pracownikom w sposób przyjęty u pracodawcy.

 

BURMISTRZ Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie

W związku ze zmianami organizacyjnymi w zakresie połączenia jednostek budżetowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie oraz Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie niezbędne jest przyłączenie Hali Sportowej do Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie.
Sporządziła:
Wiesława Siwek