Rok 2022 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.55.2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 23 sierpnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków oraz petycji

ccc

ZARZĄDZENIE Nr 120.55.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 23 sierpnia 2022 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków oraz petycji

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 1005 i 1079), § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 120.41.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, zmienionego zarządzeniem Nr 120.51.2020 z dnia 18 września 2020 r., zarządzeniem Nr 120.69.2020 z dnia 2 grudnia 2020 r., zarządzeniem Nr 120.44.2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. W Regulaminie przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków oraz petycji stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 120.36.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków oraz petycji wprowadza się zmiany:

 1. § 2 otrzymuje brzmienie:
  „§ 2. Rozpatrywanie oraz załatwianie skarg i wniosków w Urzędzie odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – Dział VIII Skargi i wnioski oraz przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.”;
   
 2. § 5 otrzymuje brzmienie”:
  „§ 5. Rozpatrywanie petycji w Urzędzie odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, a w zakresie nieuregulowanym w ustawie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.”;
   
 3. w § 8 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
  „4) za pomocą poczty elektronicznej na adres boi@gryfino.plgmina@gryfino.pl,”;
   
 4. w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  „1. Burmistrz i Zastępcy Burmistrza przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach od 14.30 do 16.30.”;
   
 5. w § 14 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
  „4) za pomocą poczty elektronicznej na adres boi@gryfino.plgmina@gryfino.pl,”.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

W związku ze zmianą godzin przyjmowania interesantów przez Burmistrza i Zastępców Burmistrza w sprawie skarg i wniosków oraz zmianą adresu skrzynki poczty elektronicznej właściwej do kontaktu z Urzędem Miasta i Gminy w Gryfinie zasadnym jest dokonanie zmian w Regulaminie przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków oraz petycji.

Sporządziła:
Izabela Buckowska